ปรัชญามหาวิทยาลัย

                

          ซึ่งมีคำอธิบายว่า การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล มุ่งบรรลุเป้าหมายคือให้เป็นบัณฑิตเป็นผู้ที่มีความรู้ ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาด้านพุทธิปัญญา ควบคู่ไปกับการจัดการศึกษาที่มุ่งบรรลุเป้าหมาย คือ ให้เป็นบัณฑิตเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มุ่งให้บัณฑิตเป็นคนดี มีความขยัน มีความซื่อสัตย์ ดำรงตนอยู่ในความประหยัด มีความอดทน มีความรับผิดชอบ การจัดการอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลจึงเป็นการจัดการศึกษาด้านการให้ความรู้ควบคู่กับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม 
(คำว่า นำ ในภาษาอีสานมีความหมายว่า ไปด้วยกัน)
ปณิธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

ปณิธาน

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพครอบคลุมมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อสามารถปฏิบัติงานได้ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ พร้อมทั้งมุ่งมั่นพัฒนาบริการวิชาการ การวิจัย และเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน โดยเป็นที่พึ่งของสังคมและชุมชนได้

วิสัยทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำที่มีมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ สร้างบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณภาพ และมีทักษะทางเทคโนโลยี พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

พันธกิจ

มุ่งพัฒนาชุมชนและสังคมให้เข้มแข็งเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ และในระดับนานชาติ

  • 1การผลิตบัณฑิต
  • 2การวิจัย
  • 3การบริการวิชาการแก่สังคม
  • 4การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
  • 5การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

อัตลักษณ์ที่มหาวิทยาลัยตั้งไว้คือ "การผลิตบัณฑิตในอุดมคติ" ให้มีคุณลักษณะ 10 ประการ คือ

 1. ขยัน การมาเรียนอย่างสม่ำเสมอ มีความตั้งใจในการเรียน
 2. ซื่อสัตย์ ไม่ลอกงานเพื่อน ไม่ทุจริตในการสอบ
 3. ประหยัด การออมเงินไว้ใช้เมื่อจำเป็น
 4. อดทน การอดกลั้นต่ออบายมุข และสิ่งเสพติด โดยไม่ยุ่งเกี่ยว
 5. กตัญญูกตเวที การรู้จักบุญคุณ การตอบแทนผู้มีพระคุณ
 6. ระเบียบวินัย การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
 7. ประนีประนอม การไม่ถือโทษโกรธเคือง การให้อภัย การยอมรับคำขอโทษ
 8. รับผิดชอบ การเข้าเรียนตรงต่อเวลา การส่งงานตามที่กำหนด
 9. มีน้ำใจ การมีน้ำใจนักกีฬา การช่วยเหลือเพื่อนเมื่อมีปัญหา
 10. มีอารมณ์ขัน การยิ้มแย้ม การทักทาย การไม่เครียด การรู้จักปล่อยวาง

ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย

                

          ใช้เครื่องหมายซึ่งมีรูปร่างเป็นวงกลม มีส่วนโค้งภายในรอบวง 16 วง โค้งต่อเนื่องกัน ถัดเข้ามาตอนบนเป็นชื่อมหาวิทยาลัย เขียนเป็นภาษาไทยว่า "มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล" 

ภายในวงโค้งตอนล่างเป็นชื่อมหาวิทยาลัยเขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า "VONGCHAVALITKUL UNIVERSITY" ระหว่างชื่อภาษาไทยและชื่อภาษาอังกฤษทั้งสองด้าน มีรูปดอกไม้สี่กลีบ เกษรกลม

 อยู่ทั้งสองด้านเนื้อที่ตรงกลางของวงกลมมีรูปอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีและซุ้มประตูชุมพล กับมีเส้นวงโค้งก้อนเมฆอยู่เบื้องหลัง และด้านล่างของวงกลม มีข้อความปรัชญาของมหาวิทยาลัยคือ

"จริยธรรม นำปัญญา"
ธงประจำมหาวิทยาลัย

                

        สีประจำมหาวิทยาลัยคือ สีแสด หมายถึงสติปัญญาเป็นเลิศและความรุ่งเรือง ธงประจำมหาวิทยาลัยเป็นธงสีแสด มีตรามหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลอยู่กึ่งกลางธง 

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย

                

      ต้นแคแสด เป็นไม้ยืนต้นอยู่ในตระกูล Bignoniaceae มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Spathodea campanulata ออกดอกในฤดูหนาว ดอกออกเป็นช่อมีสีแสดสดใส มีชื่อสามัญว่า แคแดง