วันที่ 16 มิถุนายน 2560 คณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมกับมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จัดประชุมเชิงปฎิบัติการการมีส่วนร่วมของเครือข่ายเพื่อพัฒนาสุขภาพเกษตรกร โดย ท่านอธิการบดี นางปราณี วงษ์ชวลิตกุล เป็นประธานเปิดงาน ณ ห้อง 2602 ตึกบรรณสารสารสนเทศ