สภามหาวิทยาลัย - มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

สภามหาวิทยาลัย

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ