คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย : ผู้รับใบอนุญาต และอธิการบดี


  รองอธิการบดี


 
  ผู้ช่วยอธิการบดี


  คณบดี


  ผู้อำนวยการสำนัก / ศูนย์