- มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

  คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย : ผู้รับใบอนุญาต และอธิการบดี


  รองอธิการบดี


  คณบดี


  ผู้อำนวยการสำนัก / ศูนย์