การเดินทาง

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
84 หมู่ 4 ถนนมิตรภาพ
ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ +66(044)-009711
โทรสาร 044-203785

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษยา วงษ์ชวลิตกุล
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
บรรณาธิการวารสาร
โทรศัพท์มือถือ 081-955-1997

อาจารย์ภมรย์ สกุลเลิศวัฒนา
สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-009711 ต่อ 225
โทรศัพท์มือถือ 080-446-1719
E-Mail: apheitbus_journal@vu.ac.th