วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ได้เริ่มตีพิมพ์เผยแพร่บทความฉบับแรกในปี พ.ศ. 2555 และจัดทำในรูปแบบวารสารออนไลน์ในปี พ.ศ. 2556 เป็นต้นมา


วัตถุประสงค์

 • เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาค้นคว้า และการผลิตผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ด้านการบัญชี การตลาด การเงินและการธนาคาร การบริหารการปฏิบัติการและเทคโนโลยี การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศการบริหารการขนส่งซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ การท่องเที่ยวการโรงแรมและการบริการ การบริหารจัดการทั่วไปการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ เศรษฐศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 •  
 • เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการในรูปแบบของบทความวิชาการและบทความวิจัยที่มีคุณภาพด้านการบัญชี การตลาด การเงินและการธนาคารการบริหารการปฏิบัติการและเทคโนโลยี การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ การบริหารการขนส่งชัพพลายเชนและโลจิสติกส์ การท่องเที่ยวการโรงแรมและการบริการ การบริหารจัดการทั่วไป การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ เศรษฐศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 •  
 • เพื่อเป็นสื่อกลางในการนำเสนอ แลกเปลี่ยนความรู้เชิงวิชาการ ของผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดจนเป็นสื่อกลางในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านบริหารธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์อย่างกว้างขวาง
 •  

  ขอบเขตและเนื้อหา

    ขอบเขตของวารสารวิชาการบริหารธุรกิจสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
    ครอบคลุมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทั้งในเชิงมหภาคหรือเชิงจุลภาคในสาขาที่เกี่ยวข้องดังนี้
   
    - การบัญชี - การตลาด
    - การเงินและการธนาคาร - การบริหารการปฏิบัติการและเทคโนโลยี
    - การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ - การบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
    - การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ - การบริหารการขนส่ง ซัพพลายเชนและโลจิสติกส์
    - การบริหารจัดการทั่วไป - การท่องเที่ยว การโรงแรมและการบริการ
    - การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ - เศรษฐศาสตร์
    - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

   

  กระบวนการพิจารณา

  บทความที่ส่งมาเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการบริหารธุรกิจ สสอท. จะได้รับการกลั่นกรองแบบ double-blind จากผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 ท่าน
   
  1. ประเภทของบทความที่นำเสนอเพื่อตีพิมพ์ ต้องเป็นบทความวิชาการ บทความวิจัย ซึ่งอาจเขียนได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  2. บทความที่จะได้รับการตีพิมพ์ต้องเขียนตามรูปแบบของวารสารวิชาการบริหารธุรกิจ สสอท. และต้องผ่านกระบวนการพิจารณากลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขานั้นหรือสาขาที่เกี่ยวข้องก่อน ทั้งนี้ บทความที่ตีพิมพ์จะต้องเป็นบทความที่ยังไม่เคยได้รับการตีพิมพ์/เผยแพร่มาก่อนหรืออยู่ในระหว่างการพิจารณาจากวารสารอื่นๆ หากพบว่าผู้เขียนส่งหรือตีพิมพ์บทความในที่อื่นๆ กองบรรณาธิการถือว่าเป็นการกระทำคัดลอกผลงานตนเอง (Self Plagiarism) ซึ่งกองบรรณาธิการจะระงับการตีพิมพ์และแจ้งต้นสังกัดของผู้เขียนต่อไป
  3. บทความที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ทุกบทความต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากผู้ประเมินบทความ (Peer Review) ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขานั้นหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 2 ท่าน ต่อ 1 บทความ ซึ่งทั้งผู้ประเมินบทความและผู้แต่งจะไม่ทราบชื่อซึ่งกันและกัน (Double-blind Peer Review)

   

  กำหนดตีพิมพ์เผยแพร่

  กำหนดออก 2 ฉบับ/ปี
   
  o ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน
  o ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม
    อัตราค่าธรรมเนียมสมาชิกวารสาร
   
  o สำหรับหน่วยงาน ระยะเวลา 1 ปี ค่าสมาชิก 5,000 บาท (ได้รับวารสารจำนวน 3 เล่ม/ฉบับ)
  o สำหรับบุคคล ระยะเวลา 1 ปี ค่าสมาชิก 400 บาท (ได้รับวารสารจำนวน 1 เล่ม/ฉบับ)

   

  อัตราค่าส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์

    1. กรณีเป็นสมาชิก
    - สมาชิกเป็นประเภทสถาบันการศึกษา ปีละ 5,000 บาท อัตราค่าเผยแพร่ตีพิมพ์ ก่อน 1 ต.ค. 63 บทความละ 2,000 บาท ตั้งแต่ 1 ต.ค. 63 บทความละ 2,500 บาท
    - สมาชิกประเภทบุคคลทั่วไป ปีละ 800 บาท อัตราค่าเผยแพร่ตีพิมพ์ ก่อน 1 ต.ค. 63 บทความละ 4,000 บาท ตั้งแต่ 1 ต.ค. 63 บทความละ 4,500 บาท
     
    2. กรณีไม่ได้เป็นสมาชิกประเภทสถาบันการศึกษา
    - อัตราอัตราค่าเผยแพร่ตีพิมพ์บทความจากสถาบันการศึกษาและบุคคลทั่วไป ก่อน 1 ต.ค. 63 บทความละ 4,000 บาท ตั้งแต่ 1 ต.ค. 63 บทความละ 4,500 บาท

   

    ผู้ส่งบทความสามารถชำระเงินค่าส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์โดยโอนเงินเข้าบัญชี “วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ สสอท.” เลขที่บัญชี 813-251289-0 บัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเดอะมอลล์นครราชสีมา และโปรดส่งหลักฐานการโอนเงิน ส่งกลับมาที่ apheitbus_journal@vu.ac.th

   

    *หมายเหตุ: หากบทความของท่าน "ถูกปฏิเสธการลงตีพิมพ์" จากผู้ทรงคุณวุฒิ หรือบรรณาธิการ ทางวารสารฯจะไม่คืนเงินค่าส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ให้กับผู้เขียนทุกกรณี (เนื่องจากค่าส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ที่ท่านชำระ จะเป็นค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิที่ประเมินบทความของท่าน) จึงขอให้ท่านรับทราบ ก่อนการส่งบทความบทความเพื่อพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการบริหารธุรกิจ สสอท.

   

    ประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์   Open Access Policy
         บทความที่ลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการบริหารธุรกิจ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยต้องเป็นบทความที่ไม่เคยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารอื่นๆ การละเมิดลิขสิทธิ์เป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งบทความโดยตรง        The Journal offers open access publishing as optional via the journal website in order to make the article accessible to all reserchers and academia as well as to promote a knowledge exchange globally.
         
    นโยบายความเป็นส่วนตัว   Sponsors
         ชื่อและอีเมล์ผู้แต่งที่กรอกในเว็บไซต์วารสารนี้จะใช้เฉพาะวัตถุประสงค์การตีพิมพ์ในวารสารนี้เท่านั้น และจะไม่เผยแพร่เพื่อวัตถุประสงค์อื่นหรือเผยแพร่แก่บุคคลอื่น        สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  กองบรรณาธิการ

  เจ้าของ

  สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
    ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  ที่ปรึกษา

  ดร.พรชัย มงคลวนิช มหาวิทยาลัยสยาม
  ดร.สมศักดิ์ รุ่งเรือง วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
  รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
    ดร.วัลลภ สุวรรณดี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
    อ.ปราณี วงษ์ชวลิตกุล มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

  บรรณาธิการ

    ผศ.ดร.บุษยา วงษ์ชวลิตกุล วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

  ฝ่ายจัดการ

    ผศ.ดร.อำพล นววงศ์เสถียร วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
    ผศ.อัจฉราพรรณ ตั้งจาตุรโสภณ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
    ดร.มานพ ศรีตุลยโชต สมาคมผู้รับทุนไจก้าแห่งประเทศไทย
    ดร.อรอุมา ปราชญ์ปรีชา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
    อาจารย์ทศพล ปราชญ์ปรีชา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
    อาจารย์สุนันทา ปาสาเลา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
    อาจารย์อังควิภา แนวจำปา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

  ฝ่ายศิลปกรรมและจัดทำรูปเล่ม

    อาจารย์ทศพล ปราชญ์ปรีชา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
    อาจารย์ภมรย์ สกุลเลิศวัฒนา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

  ฝ่ายพิสูจน์อักษร

    ดร.เอกนรี ทุมพล วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
    อาจารย์พิชญา วรรณพงศ์เจริญ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
    อาจารย์วรายุ ศิรินนท์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

  ฝ่ายสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ

    อาจารย์จักรินทร์ สันติรัตนภักดี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

  กองบรรณาธิการ

    ศ.ดร.ศิริลักษณ์ โรจนกิจอำนวย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    ศ.ดร.วรภัทร โตธนะเกษม วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
    ศ.วิทวัส รุ่งเรืองผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    รศ.ดร.เชาว์ โรจนแสง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
    รศ.ดร.สุทธินันท์ พรหมสุวรรณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
    รศ.ดร.พนารัตน์ ปานมณี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
    รศ.ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
    ผศ.ดร.ธนวรรณ แสงสุวรรณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    ผศ.ดร.พรวรรณ นันทแพศย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
    ผศ.ดร.ศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
    ผศ.ดร.อัมรา ติรศรีวัฒน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
    ผศ.ไพรินทร์ สมภพสกุล มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
    ดร.สัมฤทธิ์ เทียนดำ มหาวิทยาลัยสยาม
    ดร.พนัส อุณหบัณฑิต มหาวิทยาลัยธนบุรี
    ดร.พิจิตร เอี่ยมโสภณา มหาวิทยาลัยสยาม

  สถานที่ออกแบบและจัดพิมพ์

    โรงพิมพ์ บริษัท สมบูรณ์การพิมพ์ จำกัด 254/1 ซ.มิตรภาพ 4 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกพิจารณากลั่นกรองบทความ

   

  ศ.ดร.ศิริลักษณ์ โรจนกิจอำนวย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ศ.ดร.วรภัทร โตธนะเกษม วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
  ศ.วิทวัส รุ่งเรืองผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ศ.ธนสรรค์ แขวงโสภา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
  พลเรือตรีหญิง ศ.ยุวดี เปรมวิชัย วิทยาลัยเซาธ์อีสบางกอก
  รศ.ดร.พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  รศ.ดร เกรียงไกร บุญเลิศอุทัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  รศ.ดร.พนารัตน์ ปานมณี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  รศ.ดร.สุพีชา พาณิชย์ปฐม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  รศ.ดร.ศศิวิมล มีอำพล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  รศ.ดร.เพ็ญศรี ฉิรินัง ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
  รศ.ดร.กัลยานี ภาคอัต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  รศ.ดร.สงวน วงษ์ชวลิตกุล มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
  รศ.ดร.ปีเตอร์ รักธรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  รศ.ดร.นิติ รัตนปรีชาเวช มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  รศ.ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  รศ.ดร.ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์ มหาวิทยาลัยบรูพา
  รศ.ดร.ทิพย์พาพร มหาสินไพศาล  สถาบันการจัดการปัญญาภิวัตน์
  รศ.ดร.ภคพล จักรพันธ์ อนุฤทธ์ มหาวิทยาลัยสยาม
  รศ..ดร.ปรียานุช อดิบุณโยภาส มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  รศ. พ.ต.ท. ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  รศ.ดร.นุจรี สุพัฒน์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
  รศ.ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  รศ.ดร.สุธานันธ์ โพธิ์ชาราช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
  รศ.สุปราณี ศรีฉัตราภิมุข มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  รศ.เพลินทิพย์ โกเมศโสภา   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  รศ.พรชนก รัตนไพจิตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  รศ.วิรัช สงวนวงศ์วาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  รศ.เบญจวรรณ รักษ์สุธี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
  รศ.ประนอม โฆวินวิพัฒน์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

   

  ผศ.ดร.ธนวรรณ แสงสุวรรณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ผศ.ดร.ธนพันธ์ ไล่ประกอบทรัพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ผศ.ดร.สมบูรณ์ กุลวิเศษชนะ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ผศ.ดร.พัทรียา หลักเพ็ชร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  ผศ.ดร.สราวุธ จันทร์สุวรรณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  ผศ.ดร.พรวรรณ นันทแพศย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ผศ.ดร.รวิภา ลาภศิริ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  ผศ.ดร.กาญจนา มีศิลปวิกภัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  ผศ.ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล มหาวิทยาหอการค้าไทย
  ผศ.ดร.วัลภา ชูประดิษฐ์ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
  ผศ.ดร.อำพล นววงศ์เสถียร วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
  ผศ.ดร.จิระเสกข์ ตรีเมธสุนทร วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
  ผศ.ดร.บุษยา วงษ์ชวลิตกุล วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
  ผศ.ดร.อมรา ติรศรีวัฒน์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
  ผศ.ดร.ปวีร์ ศิริรักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  ผศ.ดร.ไพโรจน์ ปิยะวงศ์วัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
  ผศ.ดร.สมยศ อวเกียรติ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
  ผศ.เบญจวรรณ บวรกุลภา มหาวิทยาลัยสยาม
  ผศ.แน่งน้อย ใจอ่อนน้อม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  ผศ.ดร.ศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  ผศ.ดร.ศศิประภา พันธนาเสวี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  ผศ.ดร.รัตนา วงศ์รัศมี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
  ผศ.ดร.อมรรัตน์ ท้วมรุ่งโรจน์  มหาวิทยาลัยอัชสัมชัญ
  ผศ.ดร.ประวัฒน์ เบญญาศรีสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  ผศ.ดร.ทวี วัชระเกียรติศักด์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
  ผศ.ดร.ศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
  ผศ.ดร.ธัญญา สุพรประดิษฐ์ชัย สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
  ผศ.ดร.ก่อพงษ์ พลโยราช มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ผศ.ดร.ประเสริฐ สิทธิจิรพัฒน์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  ผศ.ดร.จตุรงค์ ศรีวงษ์วรรณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
  ผศ.ดร.พิชิต รัชตพิบูลภพ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
  ผศ.ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
  ผศ.ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
  ผศ.ดร.จิรายุส พู่มนตรี มหาวิทยาลัยอัชสัมชัญ
  ผศ.ดร.อุรีย์ เจียสกุล มหาวิทยาลัยอัชสัมชัญ
  ผศ.ดร.สุดาสวรรค์ งามมงคลวงศ์ วิทยาลัยเซาธ์อีสบางกอก
  ผศ.ดร.ตรีทิพ บุญแย้ม มหาวิทยาลัยมหิดล
  ผศ.ดร.ธิตินันธ์ ชาญโกศล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  ผศ.ดร.สิริชัย ดีเลิส มหาวิทยาลัยศิลปากร
  ผศ.ดร. อรอุมา ปราชญ์ปรีชา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

       
  ดร.ภัทรดา รุ่งเรือง วิทยาลัยเซาธ์อีสบางกอก
  ดร.ปัญญา สัมฤทธิ์ประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  ดร.ชลิศา รัตนสาร มหาวิทยาลัยสยาม
  ดร.กฤษฎา ตันเปาว์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
  ดร.พิเชษฐ์ มุสิกะโปดก มหาวิทยาลัยสยาม
  ดร.มานพ ศรีตุลยโชติ สมาคมผู้รับทุนไจก้าแห่งประเทศไทย
  ดร.สิทธิชัย ฝรั่งทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
  ดร.ณัฐสพันธ์ เผ่าพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  ดร.อนุพงศ์ อวิรุทธา มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  ดร.ศจีรัตน์ เมธีสุวภาพ มหาวิทยาลัยสยาม
  ดร.ยุทธกร ฤทธิ์ไธสง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
  ดร.มุกดาวรรณ พลเดช วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
  ดร.พยัต วุฒิรงค์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  ดร.กานต์จิรา ลิมศิริธง มหาวิทยาลัยสยาม
  ดร.บุญเลิศ วงศ์เจริญแสงสิริ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
  ดร.ปาลิดา ศรีศรกำพล สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
  ดร.อติเทพ ศรีคงศรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
  ดร.นิตนา ฐานิตธนากร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  ดร.ขวัญมิ่ง คำประเสริฐ ม.ราชภัฏพระนคร
  ดร.ภัทรณัชชา โชติคุณากิตติ มหาวิทยาลัยรังสิต
  ดร.วันเกษม สัตยานุชิต มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
  ดร.ทชชยา วรรณบวรเดชน์ ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  ดร.ญาณินี ทรงขจร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  ดร.วิภากร วัฒนสินธุ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  ดร.มัทนชัย ุ์ สุทธิพันธ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  องค์ประกอบของบทความ

  บทความวิจัย และบทความวิชาการ ประกอบด้วย
   
  1. ชื่อเรื่อง (Title) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  2. ชื่อผู้เขียน (Author (s)) ใช้ชื่อและนามสกุลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษพร้อมระบุหน่วยงานที่สังกัด รวมทั้ง E-mail ของผู้เขียนที่สามารถติดต่อได้ (กรณีใช้ Free E-mail ที่ไม่สามารถระบุหน่วยงานที่สังกัด ขอให้เพิ่มเบอร์ โทรศัพท์ที่ติดต่อได้)
  3. บทคัดย่อ (Abstract) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีความยาวไม่เกิน 300 คำ
  4. คำสำคัญ (Keywords) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำานวนไม่เกิน 5 คำ และระบุไว้ท้ายบทคัดย่อ
  5. เนื้อหา (Contents) จัดเป็น 1 คอลัมน์ มีรายละเอียดดังนี้
    5.1 บทความวิจัยควรให้มีการนำาเสนอการวิจัยและผลที่ได้รับอย่างเป็นระบบโดยควรมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ (สามารถมีหัวข้อหรือองค์ประกอบที่แตกต่างได้)
   
    o บทนำ (Introduction)
    o วัตถุประสงค์ของการวิจัย
    o สมมติฐานของการวิจัย
    o แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
    o วิธีดำเนินการวิจัย (Research Methodology) ที่สามารถอธิบายวิธีการดำเนินการวิจัยรวมถึงการเก็บข้อมูล หรือเครื่องมือที่ใช้ในการทำวิจัยอย่างชัดเจน
    o ผลการวิจัย (Results)
    o อภิปรายผล และสรุปผลการวิจัย (Discussion and Conclusion)
    o ข้อเสนอแนะ
    o เอกสารอ้างอิง (References)
   
  บทความวิชาการ หัวข้อและเนื้อหาควรชี้ประเด็นที่ต้องการนำเสนออย่างชัดเจน และมีลำดับเนื้อหาที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจได้ชัดเจน และเสนอแนะมีประเด็นอย่างสมบูรณ์ โดยควรประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้ (สามารถมีหัวข้อหรือองค์ประกอบที่แตกต่างได้)
   
   
    o บทนำ (Introduction)
    o แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
    o สาระในประเด็นต่างๆ (Contents)
    o อภิปรายผล และสรุปผลการวิจัย (Discussion and Conclusion)
    o ข้อเสนอแนะ
    o เอกสารอ้างอิง (References)

   

  การเตรียมต้นฉบับ (บทความวิจัย/บทความวิชาการ)

   
  1. บทความมีความยาวไม่เกิน 25 หน้า กระดาษ A4 โดยจัดเป็น 1 คอลัมน์ (รวมบทคัดย่อภาษาไทย ภาษาอังกฤษและเอกสารอ้างอิง)
  2. การตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้กำาหนดขอบบน 1.5 นิ้ว ขอบล่าง 1 นิ้ว ขอบซ้าย 1.5 นิ้ว และขอบขวา 1 นิ้ว
  3. ใช้รูปแบบตัวอักษร TH SarabunPSK โดยกำาหนดขนาด ดังนี้
    3.1 ชื่อเรื่องภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาด 20 point ตัวหนา ชิดซ้าย
    3.2 ชื่อผู้เขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาด 15 point ตัวหนา ชิดซ้าย
    3.3 ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน และ E-mail address ของผู้เขียน ขนาด 15 point ตัวธรรมดาชิดซ้าย
    3.4 หัวข้อเรื่อง ขนาด 16 point ตัวหนา ชิดซ้าย
    3.5 รายละเอียด/เนื้อเรื่อง ขนาด 15 point ตัวธรรมดา ชิดซ้าย
   
  4. ตาราง ให้วางตารางใกล้ตำาแหน่งที่อ้างถึงในบทความ พิมพ์ชื่อและลำาดับของตารางเหนือตารางและพิมพ์คำาอธิบายเพิ่มเติมใต้ตาราง
  5. การอ้างอิงในเรื่องให้ใช้วิธีการอ้างอิงโดยจัดให้อยู่ในรูปแบบ APA Style

   

  การอ้างอิงเอกสาร

   
  บทความทุกเรื่องที่ส่งเข้ามาพิจารณาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จะต้องมีการเขียนอ้างอิงเอกสารอื่นหรือเขียน แหล่งที่มาของข้อมูลที่นำมาใช้ในตอนท้ายของบทความ โดยให้เขียนอ้างอิงเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น และให้จัดอยู่ในรูปแบบ APA Style ซึ่งผู้ส่งบทความควรตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของการอ้างอิงให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่วารสารบริหารธุรกิจกำหนด อย่างเคร่งครัด (บทความเรื่องใดที่มีรูปแบบการอ้างอิงที่ยังไม่เป็นไปตามที่วารสารกำหนด จะไม่ได้รับการส่งต่อให้ ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความอ่านพิจารณาในขั้นตอนถัดไป) โดยผู้ส่งบทความต้องยึดตามหลักเกณฑ์หลักๆ ดังต่อไปนี้
   
  การอ้างชื่อบทความในวารสาร
    หลักเกณฑ์
    Surname, initial. (year). title. journal name, volume, page number.
    (นามสกุล, ชื่อย่อผู้เขียน. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร, ฉบับที่, เลขหน้าแรก-หน้าสุดท้าย.)
     
    ตัวอย่าง
    Detert, J. R., & Burris, E. R. (2007). Leadership behavior and employee voice: Is the door really open? Academy of Management Journal, 50 (4), 869-884.
   
  การอ้างชื่อหนังสือ
    หลักเกณฑ์
    Surname, initial. (year). title. place of publication: publisher.
    (นามสกุล, ชื่อย่อผู้เขียน. (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือ. สถานที่พิมพ์: สำนักพิมพ์.)
     
    ตัวอย่าง
    Aaker, D. A., Kumar, V., & Day, G. S. (2001). Marketing Research. New York: John Wiley and Sons.

  รายการตรวจสอบก่อนส่งบทความ

  ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้แต่งต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อดังต่อไปนี้ และบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้แต่งกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด
   
  o The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
  o The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, RTF, or WordPerfect document file format.
  o Where available, URLs for the references have been provided.
  o The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
  o The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines, which is found in About the Journal.
  o If submitting to a peer-reviewed section of the journal, the instructions in Ensuring a Blind Review have been followed.
     

  คำแนะนำผู้แต่ง

  ข้อกำหนดของบทความต้นฉบับ

   
  o ผู้ที่ประสงค์ส่งบทความสามารถส่งบทความที่เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ โดยผู้เขียนบทความทุกคนต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อและนามสกุลของผู้เขียน หน่วยงานที่สังกัด รวมทั้งข้อมูลที่ติดต่อได้ให้ชัดเจน
  o ในกรณีเป็นบทความที่เป็นส่วนหนึ่งของงานวิทยานิพนธ์ หรือดุษฏีนิพนธ์ ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาหลักก่อน
  o บทความที่จะส่งไม่ควรมีความยาวเกิน 25 หน้า และบทคัดย่อควรมีความยาวไม่เกิน 300 คำ (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) มีคำสำคัญ (Keywords) ไม่เกิน 5 คำ โดยทั้งบทความภาษาไทย และบทความภาษาอังกฤษต้องมีบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษด้วยเช่นเดียวกัน
  o ผู้ส่งบทความควรตรวจสอบความถูกต้องของการพิมพ์ต้นฉบับ เช่น ตัวสะกด วรรคตอน และความเหมาะสม ความสละสลวยของการใช้ภาษา
  o ผู้ส่งบทความจะต้องเขียนอ้างอิงเอกสารอื่นโดยจัดให้อยู่ในรูปแบบ APA Style (สามารถดูรายละเอียดได้ที่https://en.wikipedia.org/wiki/APA_ style#Reference_list) และจะต้องตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของการอ้างอิง

   

  ดาวน์โหลด

  รายละเอียดและวิธีการเขียนบทความ

  Word File

  PDF File

  Template

  Template acadamic article Thai

  Template acadamic article Eng

  Template research article Thai

  Template research article Eng

  จริยธรรมในการตีพิมพ์

  จริยธรรมในการตีพิมพ์บทความ (Publication Ethics)

       วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดำเนินการจัดพิมพ์และเผยแพร่วารสาร โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าและการผลิตผลงานทางวิชาการของคณาจารย์และนักศึกษาบัณฑิตศึกษาด้านการบัญชี การตลาด การเงินและการธนาคาร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ การบริหารการขนส่งและโลจิสติกส์ การท่องเที่ยว การโรงแรม และการบริหารจัดการทั่วไป นอกจากนั้นยังเป็นสื่อกลางในการนำเสนอ แลกเปลี่ยนความรู้เชิงวิชาการ ของผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในรูปแบบของบทความวิชาการ และบทความวิจัยที่มีคุณภาพ ทั้งนี้วารสารให้ความสำคัญกับมาตรฐานด้านจริยธรรมในการตีพิมพ์เผยแพร่บทความในระดับนานาชาติ จึงขอแจ้งให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านจริยธรรมอย่างเคร่งครัด ตามบทบาทหน้าที่ดังนี้

  บทบาทและหน้าที่ของผู้นิพนธ์ (Duties of Authors)

  1. บทความที่ส่งมานั้นเป็นผลงานที่ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน และต้นฉบับบทความไม่อยู่ระหว่างการเสนอเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอื่น
  2. ผู้นิพนธ์ต้องไม่ลอกเลียนผลงานผู้อื่น และไม่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรใดๆ
  3. ผู้นิพนธ์ต้องอ้างอิงผลงานทุกครั้งเมื่อนำผลงานของผู้อื่นมานำเสนอหรืออ้างอิงในบทความของตนเอง รวมทั้งต้องทำเอกสารอ้างอิงให้ถูกต้องตามรูปแบบที่วารสารกำหนด
  4. ในบทความผู้นิพนธ์ต้องไม่บิดเบือนข้อมูลหรือรายงานข้อมูลที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง เช่น การตกแต่ง บิดเบือน หรือเลือกแสดงข้อมูลเฉพาะที่สอดคล้องกับผลวิจัยตนเอง
  5. ชื่อผู้นิพนธ์ทุกคนที่ปรากฏในบทความต้องเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในงานวิจัย งานวิชาการหรือ บทความนั้นๆจริง
  6. ผู้นิพนธ์ต้องเปิดเผยแหล่งทุนที่สนับสนุนในการทำผลงานวิชาการหรือผลงานวิจัยครั้งนี้
  7. กรณีผลงานเป็นการศึกษาวิจัยและทำการทดลองที่เกี่ยวข้องโดยการใช้โดยใช้สัตว์หรือผู้ร่วมซึ่งมีประเด็นที่เปราะบางต่อผู้ให้ข้อมูลผู้นิพนธ์ควรได้รับความยินยอมก่อนการดำเนินการเก็บข้อมูลและควรดำเนินการตามหลักจริยธรรม

  บทบาทและหน้าที่ของบรรณาธิการ (Duties of Editor)

  1. บรรณาธิการมีหน้าที่ตรวจสอบ และพิจารณาทุกบทความที่ส่งมาเพื่อพิจารณาตีพิมพ์กับทางวารสาร โดยพิจารณาในด้านขอบเขตเนื้อหา และคุณภาพของบทความก่อนการตีพิมพ์
  2. บรรณาธิการต้องรักษาข้อมูลของผู้นิพนธ์และผู้ประเมินบทความเป็นความลับ ไม่เปิดเผยแก่บุคคลอื่นๆในทุกกรณี
  3. บรรณาธิการต้องใช้เหตุผลทางวิชาการในพิจารณาคัดเลือกบทความเพื่อมาตีพิมพ์ทุกครั้ง โดยปราศจากอคติที่มีต่อบทความและผู้นิพนธ์ ในด้านเชื้อชาติ ศาสนา เพศ การเมือง และสังกัดของผู้นิพนธ์
  4. บรรณาธิการต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้นิพนธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ และกองบรรณาธิการ
  5. บรรณาธิการต้องตรวจสอบการคัดลอกผลงานผู้อื่นในบทความอย่างเคร่งครัดโดยใช้โปรแกรมที่เป็นที่ยอมรับในแวดวงวิชาการ หากพบการคัดลอกผลงาน บรรณาธิการจะต้องระงับการประเมินและติดต่อผู้นิพนธ์หลักทันทีเพื่อขอคำชี้แจง
  6. บรรณาธิการต้องไม่แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของบทความ รวมถึงผลประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ
  7. บรรณาธิการต้องพิจารณาตีพิมพ์หลังจากผ่านกระบวนการประเมินบทความแล้ว โดยพิจารณาจาก ความรู้ใหม่ในเชิงวิชาการ ความสำคัญของงาน และความสอดคล้องของเนื้อหากับนโยบายของวารสาร
  8. บรรณาธิการต้องไม่ตีพิมพ์บทความที่เคยตีพิมพ์ที่อื่นมาแล้ว

  บทบาทและหน้าที่ของผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ (Duties of Reviewers)

  1. ผู้ทรงคุณวุฒิต้องรักษาระยะเวลาการประเมิน และต้องไม่เปิดเผยข้อมูลของบทความแก่บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องในช่วงระยะเวลาของการประเมินบทความ จนกว่าบทความจะได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
  2. ผู้ทรงคุณวุฒิต้องประเมินบทความโดยยึดถือคุณภาพของบทความเป็นหลัก ประเมินบทความภายใต้เหตุผลทางวิชาการ โดยปราศจากอคติและความคิดเห็นส่วนตัว และไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้นิพนธ์
  3. ผู้ทรงคุณวุฒิ ควรประเมินบทความในสาขาวิชาที่ตนมีความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริง
  4. หากมีส่วนใดของบทความที่มีความเหมือนหรือซ้ำซ้อนกับผลงานชิ้นอื่นๆ ผู้ประเมินบทความต้องแจ้งให้บรรณาธิการทราบทันทีพร้อมแสดงหลักฐานประกอบที่ชัดเจน
  5. ผู้ทรงคุณวุฒิพึงชี้ให้เห็นถึงจุดแข็งและจุดอ่อน รวมทั้งข้อคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เพื่อการปรับปรุงแก้ไขบทความ
  6. หากผู้ทรงคุณวุฒิมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้นิพนธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิควรแจ้งให้บรรณาธิการวารสารทราบและปฏิเสธการประเมินบทความนั้นๆ