กองบรรณาธิการ

เจ้าของ

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ที่ปรึกษา

ดร.วัลลภ สุวรรณดี   มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์    มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ดร.พรชัย มงคลวนิช      มหาวิทยาลัยสยาม
อ.ปราณี วงษ์ชวลิตกุล    มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

บรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.บุษยา วงษ์ชวลิตกุล     มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

ฝ่ายจัดการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.อำพล นววงศ์เสถียร     วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
ดร.มานพ ศรีตุลยโชติ    สมาคมผู้รับทุนไจก้าแห่งประเทศไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉราพรรณ ตั้งจาตุรโสภณ    มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
อาจารย์ทศพล ปราชญ์ปรีชา      มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
อาจารย์อังควิภา แนวจำปา   มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
อาจารย์สุนันทา ปาสาเลา    มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

ฝ่ายศิลปกรรมและจัดทำรูปเล่ม

อาจารย์ทศพล ปราชญ์ปรีชา    มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
อาจารย์ภมร สกุลเลิศวัฒนา    มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

ฝ่ายพิสูจน์อักษร

อาจารย์วิริวดี ไทยสมัคร      มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
อาจารย์วชิรญา ตติยนันทกุล    มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
อาจารย์พิชญา วรรณพงศ์เจริญ       มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
อาจารย์วัสสวดี ลำพงษ์เหนือ     มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

ฝ่ายสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์จักรพันธ์ มาดีตระกูล     มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
อาจารย์จักรินทร์ สันติรัตนภักดี

กองบรรณาธิการ

ศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ โรจนกิจอำนวย    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร.วรภัทร โตธนะเกษม    มหาวิทยาลัยศรีปทุม
รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภโชค วิริยโกศล    มหาวิทยาลัยชินวัตร
รองศาสตราจารย์ ดร.พิธากรณ์ ธนิตเบญจสิทธิ    มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรา ติรศรีวัฒน์    มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพรินทร์ สมภพสกุล     มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรรณราย แสงวิเชียร     มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิประภา พันธนาเสรี     มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ดร.สัมฤทธิ์ เทียนดำ    มหาวิทยาลัยสยาม
ดร.พนัส อุณหบัณฑิต    มหาวิทยาลัยธนบุรี
ดร.กิติกร ดาวพิเศษ    มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
ดร.พิจิตร เอี่ยมโสภณา    มหาวิทยาลัยสยาม
ดร.ตรีทิพ บุญแย้ม    มหาวิทยาลัยมหิดล
ดร.อรอุมา ปราชญ์ปรีชา    มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

สถานที่ออกแบบและจัดพิมพ์

โรงพิมพ์ บริษัท สมบูรณ์การพิมพ์ จำกัด 254/1 ซ.มิตรภาพ 4 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

ผู้ส่งบทความ ชำระเงินค่าประสานงาน บทความละ 2,000 บาท สมัครเป็นสมาชิกบุคคลทั่วไป ปีละ 400 บาท สมาชิกสถาบันการศึกษาปีละ 5,000 บาท

กำหนดเผยแพร่

ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 ม.ค. - มิ.ย., ฉบับที่ 2 ก.ค - ธ.ค.

อัตราค่าตีพิมพ์ผยแพร่

1. กรณีเป็นสมาชิก
- สมาชิกประเภทสถาบันการศึกษา ปีละ 5,000 บาท อัตราค่าเผยแพร่ตีพิมพ์ บทความละ 2,000 บาท
- สมาชิกประเภทบุคคลทั่วไป ปีละ 800 บาท อัตราค่าเผยแพร่ตีพิมพ์ บทความละ 4,000 บาท

2. กรณีไม่ได้เป็นสมาชิกประเภทสถาบันการศึกษา
- อัตราค่าเผยแพร่ตีพิมพ์บทความจากสถาบันการศึกษาและบุคคลทั่วไป บทความละ 4,000 บาท

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกพิจารณากลั่นกรองบทความ

ศ.ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศ.ดร.ศิริลักษณ์ โรจนกิจอำนวย   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศ.ดร.วรภัทร โตธนะเกษม    มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ศ.ธนสรรค์ แขวงโสภา    มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
พลเรือตรีหญิง ศ.ยุวดี เปรมวิชัย  วิทยาลัยเซาธ์อีสบางกอก
รศ.ดร.พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.ดร.พนารัตน์ ปานมณี    มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
รศ.ดร.สุพีชา พาณิชย์ปฐม    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รศ.ดร.ศศิวิมล มีอำพล    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รศ.ดร.เพ็ญศรี ฉิรินัง    มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
รศ.ดร.กัลยานี ภาคอัต    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รศ.ดร.สงวน วงษ์ชวลิตกุล    มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
รศ.ดร.ปีเตอร์ รักธรรม    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รศ.ดร.ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์    มหาวิทยาลัยบรูพา
รศ.ดร.ทิพย์พาพร มหาสินไพศาล สถาบันการจัดการปัญญาภิวัตน์
รศ.ดร.ภคพล จักรพันธ์ อนุฤทธิ์    มหาวิทยาลัยสยาม
รศ.ปรียานุช อดิบุณโยภาส    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รศ. พ.ต.ท. ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์    สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รศ.ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
รศ.ดร.สุธานันธ์ โพธิ์ชาราช    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
รศ.สุปราณี ศรีฉัตราภิมุข    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รศ.เพลินทิพย์ โกเมศโสภา    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.พรชนก รัตนไพจิตร    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รศ.วิรัช สงวนวงศ์วาน    มหาวิทยาลัยรามคำแหง
รศ.เบญจวรรณ รักษ์สุธี    มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
รศ.ประนอม โฆวินวิพัฒน์    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผศ.ดร.ธนวรรณ แสงสุวรรณ     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ.ดร.ธนพันธ์ ไล่ประกอบทรัพย์     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ.ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผศ.ดร.สมบูรณ์ กุลวิเศษชนะ     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผศ.ดร.พัทรียา หลักเพ็ชร     สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ผศ.ดร.พรวรณ นันทแพศย์     มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ผศ.ดร.นิติ รัตนปรีชาเวช     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผศ.ดร.รวิภา ลาภศิริ     มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ผศ.ดร.กาญจนา มีศิลปวิกภัย     มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ผศ.ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล     มห่วิทยาหอการค้าไทย
ผศ.ดร.พิรุณา (พลศิริ) ไบโลวัส     มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
ผศ.ดร.นุจรี สุพัฒน์     มหาวิทยาลัยอัชสัมชัญ
ผศ.ดร.วัลภา ชูประดิษฐ์     วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
ผศ.ดร.อำพล นววงศ์เสถียร     วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
ผศ.ดร.บุษยา วงษ์ชวลิตกุล     มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
ผศ.ดร.อมรา ติรศรีวัฒน์    มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ผศ.ดร.ปวีร์ ศิริรักษ์     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ผศ.ดร.ไพโรจน์ ปิยะวงศ์วัฒนา     ม.ราชภัฏเพชรบุรี
ผศ.ดร.สมยศ อวเกียรติ     มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
ผศ.เบญจวรรณ บวรกุลภา    มหาวิทยาลัยสยาม
ผศ.แน่งน้อย ใจอ่อนน้อม    มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ผศ.ดร.ศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม   มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ผศ.ดร.ศศิประภา พันธนาเสวี   มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ผศ.ดร.รัตนา วงศ์รัศมี   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ผศ.ดร.อมรรัตน์ ท้วมรุ่งโรจน์   มหาวิทยาลัยอัชสัมชัญ
ผศ.ดร.ประวัฒน์ เบญญาศรีสวัสดิ์   มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ผศ.ทวี วัชระเกียรติศักดิ์     ม.ราชภัฎนครราชสีมา
ผศ.ดร.ศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล   สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ผศ.ดร.ธัญญา สุพรประดิษฐ์ชัย   สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ผศ.ดร.ก่อพงษ์ พลโยราช   มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผศ.ดร.ประเสริฐ สิทธิจิรพัฒน์   มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ผศ.ดร.จตุรงค์ ศรีวงษ์วรรณะ   ม.ราชภัฏอุบลราชธานี
ผศ.ดร.พิชิต รัชตพิบูลภพ   มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
ผศ.ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ผศ.ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล   ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ผศ.ดร.จิรายุส พู่มนตรี   มหาวิทยาลัยอัชสัมชัญ
ผศ.ดร.อุรีย์ เจียสกุล   มหาวิทยาลัยอัชสัมชัญ
ผศ.ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์   ม.ราชภัฏนครปฐม
ผศ.ดร.สุดาสวรรค์ งามมงคลวงศ์   มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสบางกอก

ดร.กมล ชัยวัฒน์     มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ดร.ตรีทิพ บุญแย้ม     มหาวิทยาลัยมหิดล
ดร.ไพฑูรย์ เจตธำรงชัย    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดร.ปัญญา สัมฤทธิ์ประดิษฐ์     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ดร.ชลิศา รัตนสาร     มหาวิทยาลัยสยาม
ดร.กฤษฎา ตันเปาว์     มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ดร.หะรินทร์ สัจเดย์     มหาวิทยาลัยมหิดล
ดร.พิเชษฐ์ มุสิกะโปดก     มหาวิทยาลัยสยาม
ดร.มานพ ศรีตุลยโชติ     สมาคมผู้รับทุนไจก้าแห่งประเทศไทย
ดร.วิจิตร สุขพินิจ     มหาวิทยาลัยสยาม
ดร.สิทธิชัย ฝรั่งทอง     มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ดร.ณัฐสพันธ์ เผ่าพันธ์     มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร     มหาวิทยาลัยสยาม
ดร.อนุพงศ์ อวิรุทธา     มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ดร.ศจีรัตน์ เมธีสุวภาพ     มหาวิทยาลัยสยาม
ดร.ยุทธกร ฤทธิ์ไธสง     ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ดร.มุกดาวรรณ พลเดช     วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
ดร.อรอุมา ปราชญ์ปรีชา     มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
ดร.ฏาฏะนี วุฒิภดาดร     ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ดร.พยัต วุฒิรงค์     มหาวิทยาลัยมหิดล
ดร.กานต์จิรา ลิมศิริธง     สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ดร.บุญเลิศ วงศ์เจริญแสงสิริ     สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ดร.ปาลิดา ศรีศรกำพล     สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ดร.อติเทพ ศรีคงศรี     สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ดร.ชีวัน ทองสอดแสง     มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ดร.นิตนา ฐานิตธนากร     มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ดร.พญ.นิลเนตร วีระสมบัติ     มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
ดร.ขวัญมิ่ง คำประเสริฐ     ม.ราชภัฏพระนคร
ดร.ภัทรณัชชา โชติคุณากิตติ     มหาวิทยาลัยรังสิต
ดร.วันเกษม สัตยานุชิต     มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
ดร.ทชชยา วรรณบวรเดชน์     ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

รูปแบบการพิมพ์

รายละเอียดวิธีการเขียนบทความ มีดังนี้

1. บทความมีความยาวไม่เกิน 15 หน้า กระดาษ A4 (รวมบทคัดย่อภาษาไทย ภาษาอังกฤษและเอกสารอ้างอิง)

2. การตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้กำหนดขอบบน 1.5 นิ้ว ขอบล่าง 1 นิ้ว ขอบซ้าย 1.5 นิ้ว และขอบขวา 1 นิ้ว

3. ใช้รูปแบบตัวอักษร TH SarabunPSK โดยกำหนดขนาด ดังนี้
   3.1 ชื่อเรื่องภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาด 20 point ตัวหนา ชิดซ้าย
   3.2 ชื่อผู้เขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาด 15 point ตัวหนา ชิดซ้าย
   3.3 ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน และ E-mail address ของผู้เขียน ขนาด 15 point ตัวธรรมดาชิดซ้าย
   3.4 หัวข้อเรื่อง ขนาด 16 point ตัวหนา ชิดซ้าย
   3.5 รายละเอียด/เนื้อเรื่อง ขนาด 15 point ตัวธรรมดา ชิดซ้าย

4. ตาราง ให้วางตารางใกล้ตำแหน่งที่อ้างถึงในบทความ พิมพ์ชื่อและลำดับของตารางเหนือตารางและพิมพ์คำอธิบายเพิ่มเติมใต้ตาราง

5. เนื้อเรื่องแบ่งออกเป็น 2 คอลัมน์ ประกอบด้วย
   1. บทนำ
   2. วัตถุประสงค์, สมมุติฐาน (ถ้ามี), แนวคิด ทฤษฏี, ประโยชน์ที่ได้รับ
   3. วิธีการดำเนินวิจัย
   4. สรุปผลการวิจัย
   5. อภิปรายผล
   6. ข้อเสนอแนะ
   7. กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี)
   8. เอกสารอ้างอิง แยกภาษาไทยและอังกฤษ (เรียงตามตัวอักษร)

6. การอ้างอิงในเรื่องให้ใช้วิธีการอ้างอิงในส่วนเนื้อเรื่องแบบนาม-ปี (author-date in-text citation) โดยระบุชื่อผู้แต่ง และปีที่พิมพ์ของเอกสาร ไว้ข้างหลังข้อความที่ต้องการอ้าง เพื่อบอกแหล่งที่มาของข้อความนั้น

7. การอ้างอิงส่วนท้ายเล่ม (Reference citation) จัดเรียงรายการตามลำดับอักษรชื่อผู้แต่ง โดยใช้รูปแบบการเขียน เอกสารอ้างอิงแบบ APA (American Psychological Association) ตัวอย่างการเขียนเอกสารอ้างอิงมีดังนี้

จริยธรรมในการตีพิมพ์บทความ (Publication Ethics)

วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดำเนินการจัดพิมพ์และเผยแพร่วารสาร โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าและการผลิตผลงานทางวิชาการของคณาจารย์และนักศึกษาบัณฑิตศึกษาด้านการบัญชี การตลาด การเงินและการธนาคาร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ การบริหารการขนส่งและโลจิสติกส์ การท่องเที่ยว การโรงแรม และการบริหารจัดการทั่วไป นอกจากนั้นยังเป็นสื่อกลางในการนำเสนอ แลกเปลี่ยนความรู้เชิงวิชาการ ของผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในรูปแบบของบทความวิชาการ และบทความวิจัยที่มีคุณภาพ ดังนั้นเพื่อให้การสื่อสารทางวิชาการเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส และมีคุณภาพ สอดคล้องกับมาตรฐานการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ จึงได้กำหนดแนวทางวิธีปฏิบัติที่ดีและจริยธรรมของการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยไว้สำหรับการดำเนินงานของวารสารฯ ตามบทบาทหน้าที่ดังนี้

บทบาทและหน้าที่ของผู้นิพนธ์ (Duties of Authors)

1. ผู้นิพนธ์ต้องรับรองว่าผลงานที่ส่งมานั้นเป็นผลงานที่ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน และไม่อยู่ระหว่างการเสนอเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอื่น

2. ผู้นิพนธ์ต้องไม่ลอกเลียนผลงานผู้อื่น และไม่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรใดๆ

3. ผู้นิพนธ์ต้องอ้างอิงผลงานทุกครั้งเมื่อนำผลงานของผู้อื่นมานำเสนอหรืออ้างอิงในบทความของตนเอง รวมทั้งต้องทำเอกสารอ้างอิงให้ถูกต้องตามรูปแบบที่วารสารกำหนด

4. ผู้นิพนธ์ต้องนำเสนอผลที่เกิดขึ้นจากการทำวิจัยโดยไม่บิดเบือนข้อมูล ปลอมแปลง หรือนำเสนอข้อมูลอันเป็นเท็จ

5. ชื่อผู้นิพนธ์ที่ปรากฏในบทความต้องเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในผลงานวิชาการจริง

6. ผู้เขียนต้องเปิดเผยแหล่งทุนที่สนับสนุนในการทำผลงานวิชาการ

บทบาทและหน้าที่ของบรรณาธิการ (Duties of Editors)

1. บรรณาธิการมีหน้าที่ตรวจสอบ และพิจารณาทุกบทความที่ส่งมาเพื่อพิจารณาตีพิมพ์กับทางวารสาร โดยพิจารณาในด้านขอบเขตเนื้อหา และคุณภาพของบทความก่อนการตีพิมพ์

2. บรรณาธิการต้องรักษาข้อมูลของผู้เขียนและผู้ประเมินบทความเป็นความลับ ไม่เปิดเผยแก่บุคคลอื่นๆในทุกกรณี

3. บรรณาธิการต้องใช้เหตุผลทางวิชาการในพิจารณาคัดเลือกบทความเพื่อมาตีพิมพ์ทุกครั้ง โดยปราศจากอคติที่มีต่อบทความและผู้นิพนธ์ ในด้านเชื้อชาติ ศาสนา เพศ การเมือง และสังกัดของผู้นิพนธ์

4. บรรณาธิการต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้นิพนธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ และกองบรรณาธิการ

5. บรรณาธิการต้องมีการตรวจสอบการคัดลอกผลงานผู้อื่นในบทความโดยใช้โปรแกรมที่เชื่อถือได้และเป็นที่ยอมรับในแวดวงวิชาการ หากพบการคัดลอกผลงานบรรณาธิการจะต้องหยุดกระบวนการประเมินและติดต่อผู้เขียนหลักทันทีเพื่อขอคำชี้แจง

6. บรรณาธิการต้องไม่แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของบทความ รวมถึงผลประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ

7. บรรณาธิการต้องตัดสินใจคัดเลือกบทความตีพิมพ์หลังจากผ่านกระบวนการประเมินบทความแล้ว โดยพิจารณาจากความสำคัญ ความใหม่ ความชัดเจน และความสอดคล้องของเนื้อหากับนโยบายของวารสารเป็นสำคัญ

8. บรรณาธิการต้องไม่ตีพิมพ์บทความที่เคยตีพิมพ์ที่อื่นมาแล้ว

บทบาทและหน้าที่ของผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ (Duties of Reviewers)

1. ผู้ทรงคุณวุฒิต้องรักษาระยะเวลาการประเมิน และต้องไม่เปิดเผยข้อมูลบางส่วน หรือทุกส่วนของบทความแก่บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องในช่วงระยะเวลาของการประเมินบทความ จนกว่าบทความจะได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

2. ผู้ทรงคุณวุฒิต้องประเมินบทความโดยยึดถือคุณภาพของบทความเป็นหลัก ประเมินบทความภายใต้เหตุผลทางวิชาการ โดยปราศจากอคติและความคิดเห็นส่วนตัว และไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้นิพนธ์

3. ผู้ทรงคุณวุฒิ ควรประเมินบทความในสาขาวิชาที่ตนมีความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริง

4. หากมีส่วนใดของบทความที่มีความเหมือนหรือซ้ำซ้อนกับผลงานชิ้นอื่นๆ ผู้ประเมินบทความต้องแจ้งให้บรรณาธิการทราบด้วย

5. ผู้ทรงคุณวุฒิพึงชี้ให้เห็นถึงจุดแข็งและจุดอ่อน รวมทั้งข้อคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เพื่อการปรับปรุงแก้ไขบทความ

6. หากผู้ทรงคุณวุฒิตระหนักว่าตนเองอาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้นิพนธ์ เช่น เป็นผู้ร่วมโครงการ หรือรู้จักผู้เขียนเป็นการส่วนตัว หรือเหตุผลอื่น ที่ทำให้ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ผู้ทรงคุณวุฒิควรแจ้งปฏิเสธการประเมินบทความนั้น

Download

รายละเอียดและวิธีการเขียนบทความ

Word File

PDF File

Template

Template acadamic article Thai

Template acadamic article Eng

Template research article Thai

Template research article Eng