กองบรรณาธิการ

เจ้าของ

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ที่ปรึกษา

รศ. ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ดร.วิจิตร สุขพินิจ

มหาวิทยาลัยสยาม

ดร.พรชัย มงคลวนิช

มหาวิทยาลัยสยาม

อ.ปราณี วงษ์ชวลิตกุล

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

บรรณาธิการ

ผศ. ดร.บุษยา วงษ์ชวลิตกุล

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

รองบรรณาธิการ

ผศ. ดร.อำพล นววงศ์เสถียร

วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

ดร.มานพ ศรีตุลยโชติ

สมาคมผู้รับทุนไจก้าแห่งประเทศไทย

ผศ. อัจฉราพรรณ ตั้งจาตุรโสภณ

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

อาจารย์ทศพล ปราชญ์ปรีชา

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

อาจารย์นลินทิพย์ เงินสูงเนิน

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

อาจารย์อังควิภา แนวจำปา

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

กองบรรณาธิการ

ศ. ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศ. ดร.ศิริลักษณ์ โรจนกิจอำนวย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศ. ดร.วรภัทร โตธนะเกษม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

รศ. ดร.ศุภโชค วิริยโกศล

มหาวิทยาลัยชินวัตร

รศ. ดร.พิธากรณ์ ธนิตเบญจสิทธิ

มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่

ผศ. ดร.อมรา ติรศรีวัฒน์

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ผศ. ไพรินทร์ สมภพสกุล

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ผศ. พรรณราย แสงวิเชียร

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ผศ. ดร.ศศิประภา พันธนาเสรี

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ดร.สัมฤทธิ์ เทียนดำ

มหาวิทยาลัยสยาม

ดร.พนัส อุณหบัณฑิต

มหาวิทยาลัยธนบุรี

ดร.กิติกร ดาวพิเศษ

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

ดร. พิจิตร เอี่ยมโสภณา

มหาวิทยาลัยสยาม

ดร. ตรีทิพ บุญแย้ม

มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร. อรอุมา ปราชญ์ปรีชา

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

ฝ่ายจัดการ และเลขานุการกองบรรณาธิการ

อาจารย์อมรรัตน์ สนิทชอบ

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

อาจารย์สุนันทา ปาสาเลา

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

ฝ่ายศิลปกรรม และจัดทำรูปเล่ม

อาจารย์ทศพล ปราชญ์ปรีชา

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

อาจารย์ภมร สกุลเลิศวัฒนา

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

ฝ่ายพิสูจน์อักษร

อาจารย์วิริวดี ไทยสมัคร

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

อาจารย์วชิรญา ตติยนันทกุล

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

อาจารย์พิชญา วรรณพงศ์เจริญ

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

อาจารย์วัสสวดี ลำพงษ์เหนือ

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

ฝ่ายสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์จักรพันธ์ มาดีตระกูล

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

สถานที่ออกแบบและจัดพิมพ์

โรงพิมพ์ บริษัท สมบูรณ์การพิมพ์ จำกัด 254/1 ซ.มิตรภาพ 4 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

กำหนดเผยแพร่

ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 ม.ค. - มิ.ย., ฉบับที่ 2 ก.ค - ธ.ค.

อัตราค่าตีพิมพ์เผยแพร่

1. กรณีสมัครเป็นสมาชิก

- สมาชิกประเภทสถาบันการศึกษา ปีละ 5,000 บาท อัตราค่าตีพิมพ์เผยแพร่ บทความละ 2,000 บาท

- สมาชิกประเภทบุคคลทั่วไป ปีละ 800 บาท อัตราคา่าตีพิมพ์เผยแพร่ บทความละ 4,000 บาท

2. กรณีไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกประเภทสถาบันการศึกษา

- อัตราค่าตีพิมพ์เผยแพร่บทความจากสถาบันการศึกษาและบุคคลทั่วไป บทความละ 4,000 บาท

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกพิจารณากลั่นกรองบทความ

ศ.ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศ.ดร.ศิริลักษณ์ โรจนกิจอำนวย   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศ.ดร.วรภัทร โตธนะเกษม    มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ศ.ธนสรรค์ แขวงโสภา    มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
พลเรือตรีหญิง ศ.ยุวดี เปรมวิชัย  โรงเรียนนายเรือ
รศ.ดร.พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.ดร.พนารัตน์ ปานมณี    ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
รศ.ดร.สุพีชา พาณิชย์ปฐม    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รศ.ดร.ศศิวิมล มีอำพล    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รศ.ดร.เพ็ญศรี ฉิรินัง    ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
รศ.ดร.พาชิตชนัต ศิริพานิช    มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
รศ.ดร.กัลยานี ภาคอัต    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รศ.ดร.สงวน วงษ์ชวลิตกุล    มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
รศ.ดร.ภคพล จักรพันธ์ อนุฤทธิ์    มหาวิทยาลัยสยาม
รศ.ศิริ ภู่พงษ์วัฒนา    มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
รศ.ดร.ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์    มหาวิทยาลัยบรูพา
รศ.ดร.ทิพย์พาพร มหาสินไพศาล    สถาบันการจัดการปัญญาภิวัตน์
รศ.พ.ต.ท.ดร. เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รศ.ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
รศ.สุปราณี ศรีฉัตราภิมุข    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รศ.เพลินทิพย์ โกเมศโสภา    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.พรชนก รัตนไพจิตร    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รศ.วิรัช สงวนวงศ์วาน    มหาวิทยาลัยรามคำแหง
รศ.เบญจวรรณ รักษ์สุธี    มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
รศ.ประนอม โฆวินวิพัฒน์    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รศ.กาญจนา สงวนวงศ์วาน    มหาวิทยาลัยรามคำแหง
รศ.กาญจนา สงวนวงศ์วาน    มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผศ.ดร.ธนวรรณ แสงสุวรรณ    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ.ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผศ.ดร.พรวรรณ นันทแพศย์     มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ผศ.ดร.กังวาน ยอดวิศิษฎ์ศักดิ์     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผศ.ดร.นิติ รัตนปรีชาเวช     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผศ.ดร.รวิภา ลาภศิริ     มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ผศ.ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล     มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ผศ.ดร.พิรุณา (พลศิริ) ไบโลวัส     ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
ผศ.ดร.นุจรี สุพัฒน์     มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ผศ.ดร.รัตนา วงศ์ัรัศมี     มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ผศ.ดร.อมรรัตน์ ท้วมรุ่งโรจน์     มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ผศ.ดร.ประวัฒน์ เบญญาศรีสวัสดิ์     มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ผศ.ดร.ศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล     สถาบันปัญญาภิวัตน์
ผศ.ดร.ธัญญา สุพรประดิษฐ์ชัย     สถาบันปัญญาภิวัตน์
ผศ.ดร.ก่อพงษ์ พลโยราช     มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผศ.ดร.ประเสร็จ สิทธิจิรพัฒน์     มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ผศ.ดร.อำพล นววงศ์เสถียร     วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
ผศ.ดร.อมรา ติรศรีวัฒน์    มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ผศ.ดร.ปวีร์ ศิริรักษ์     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ผศ.ดร.ปีเตอร์ รักธรรม    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผศ.ดร.ไพโรจน์ ปิยะวงศ์วัฒนา     ม.ราชภัฏเพชรบุรี
ผศ.ดร.สมยศ อวเกียรติ     มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
ผศ.เบญจวรรณ บวรกุลภา    มหาวิทยาลัยสยาม
ผศ.แน่งน้อย ใจอ่อนน้อม    มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ผศ.ดร.ศศิประภา ชัยประสิทธิ์   มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ผศ.ดร.บุษยา วงษ์ชวลิตกุล     มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
ผศ.ทวี วัชระเกียรติศักดิ์     ม.ราชภัฎนครราชสีมา
ผศ.ดร.สุดาสวรรค์ งามมงคลวงศ์     ม.เซาธ์อีสบางกอก

ดร.กมล ชัยวัฒน์     มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ดร.ตรีทิพ บุญแย้ม     มหาวิทยาลัยมหิดล
ดร.ไพฑูรย์ เจตธำรงชัย    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดร.ปัญญา สัมฤทธิ์ประดิษฐ์     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ดร.ชลิศา รัตนสาร     มหาวิทยาลัยสยาม
ดร.กฤษฎา ตันเปาว์     มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ดร.หะรินทร์ สัจเดย์     มหาวิทยาลัยมหิดล
ดร.หนึ่งฤทัย เพชรรัตน์     มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ดร.พิเชษฐ์ มุสิกะโปดก     มหาวิทยาลัยสยาม
ดร.มานพ ศรีตุลยโชติ     มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
ดร.วิจิตร สุขพินิจ     มหาวิทยาลัยสยาม
ดร.ธิติมา ปิยะศิริศิลป์     มหาวิทยาลัยสยาม
ดร.สิทธิชัย ฝรั่งทอง     มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ดร.ณัฐสพันธ์ เผ่าพันธ์     มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร     มหาวิทยาลัยสยาม
ดร.อนุพงศ์ อวิรุทธา     มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ดร.ศจีรัตน์ เมธีสุวภาพ     มหาวิทยาลัยสยาม
ดร.ยุทธกร ฤทธิ์ไธสง     ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ดร.มุกดาวรรณ พลเดช     วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
ดร.อรอุมา ปราชญ์ปรีชา     มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
ดร.ฏาฏะนี วุฒิภดาดร     มจธ.ธนบุรี
ดร.พยัต วุฒิรงค์     มหาวิทยาลัยมหิดล
ดร.กานต์จิรา สิมศิริธง     สถาบันปัญญาภิวัฒน์
ดร.บุญเลิศ วงศ์เจริญแสงสิริ     สถาบันปัญญาภิวัฒน์
ดร.ปาลิดา ศรีศรกำพล     สถาบันปัญญาภิวัฒน์
ดร.อติเทพ ศรีคงศรี     สถาบันปัญญาภิวัฒน์
ดร.ชีวัน ทองสอดแสง     มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ดร.นิตนา ฐานิตธนากร     มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

รูปแบบการพิมพ์

รายละเอียดวิธีการเขียนบทความ มีดังนี้

1. บทความมีความยาวไม่เกิน 15 หน้า กระดาษ A4 (รวมบทคัดย่อภาษาไทย ภาษาอังกฤษและเอกสารอ้างอิง)

2. การตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้กำหนดขอบบน 1.5 นิ้ว ขอบล่าง 1 นิ้ว ขอบซ้าย 1.5 นิ้ว และขอบขวา 1 นิ้ว

3. ใช้รูปแบบตัวอักษร TH SarabunPSK โดยกำหนดขนาด ดังนี้
   3.1 ชื่อเรื่องภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาด 20 point ตัวหนา ชิดซ้าย
   3.2 ชื่อผู้เขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาด 15 point ตัวหนา ชิดซ้าย
   3.3 ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน และ E-mail address ของผู้เขียน ขนาด 15 point ตัวธรรมดาชิดซ้าย
   3.4 หัวข้อเรื่อง ขนาด 16 point ตัวหนา ชิดซ้าย
   3.5 รายละเอียด/เนื้อเรื่อง ขนาด 15 point ตัวธรรมดา ชิดซ้าย

4. ตาราง ให้วางตารางใกล้ตำแหน่งที่อ้างถึงในบทความ พิมพ์ชื่อและลำดับของตารางเหนือตารางและพิมพ์คำอธิบายเพิ่มเติมใต้ตาราง

5. เนื้อเรื่องแบ่งออกเป็น 2 คอลัมน์ ประกอบด้วย
   1. บทนำ
   2. วัตถุประสงค์, สมมุติฐาน (ถ้ามี), แนวคิด ทฤษฏี, ประโยชน์ที่ได้รับ
   3. วิธีการดำเนินวิจัย
   4. สรุปผลการวิจัย
   5. อภิปรายผล
   6. ข้อเสนอแนะ
   7. กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี)
   8. เอกสารอ้างอิง แยกภาษาไทยและอังกฤษ (เรียงตามตัวอักษร)

6. การอ้างอิงในเรื่องให้ใช้วิธีการอ้างอิงในส่วนเนื้อเรื่องแบบนาม-ปี (author-date in-text citation) โดยระบุชื่อผู้แต่ง และปีที่พิมพ์ของเอกสาร ไว้ข้างหลังข้อความที่ต้องการอ้าง เพื่อบอกแหล่งที่มาของข้อความนั้น

7. การอ้างอิงส่วนท้ายเล่ม (Reference citation) จัดเรียงรายการตามลำดับอักษรชื่อผู้แต่ง โดยใช้รูปแบบการเขียน เอกสารอ้างอิงแบบ APA (American Psychological Association) ตัวอย่างการเขียนเอกสารอ้างอิงมีดังนี้

Download

รายละเอียดและวิธีการเขียนบทความ

Word File

PDF File

Template

Template acadamic article Thai

Template acadamic article Eng

Template research article Thai

Template research article Eng