วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ

ISSN(Print): 2287-0717 ISSN(Online): 2673-0529 ปีที่ 10 เล่มที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2564 Vol.10 No.1 January - June 2021

สารบัญ
บทความ

01_Influence of Persuasive Messages and Behavioural Factors through Behavioural Desire towards Behavioural Intention in Energy Saving Campaign

Tippawan Lertatthakornkit and Apichart Intravisit

02_อิทธิพลของแรงสนับสนุนทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่มีต่อความสุขของผู้สูงอายุเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ

กัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล

03_โมเดลสมการโครงสร้างการรับร้คุณภาพ ความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมต้นทุนการเปลี่ยนแปลง และความพึงพอใจลูกค้าที่มีอิทธิพลต่อความภักดีลูกค้าด้านตราสินค้าเครือข่ายโทรศัพท์มือถือของผู้บริโภคจังหวัดสมุทรปราการ

นัทธีรา พุมมาพันธุ์

04_ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของประสิทธิผลองค์การของธุรกิจบริการโลจิสติกส์ในประเทศไทยในมุมมองของผู้บริหารและพนักงาน

เขมรินทร์ ชูประดิษฐ์ และ จินดาลักษณ์ วัฒนสินธุ์

05_ปัจจัยความสำเร็จของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย

สุวิมล มธุรส และ ณกมล จันทร์สม

06_ปัญหาหนี้สินและความรู้ในการจัดการหนี้สินของครู

อัจฉรา โยมสินธุ์

07_การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งผลต่อความภักดีผ่านบทบาทเชื่อมโยงของคุณภาพความสัมพันธ์และประสบการณ์ลูกค้าในธุรกิจธนาคารพาณิชย์

นันทนาฏ อุพงค์ บุญฑวรรณ วิงวอน และ พิชาภพ พันธุ์แพ

08_วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์จากกลุ่มประเทศ CLMV พื้นที่ชายแดนไทย-ลาว จังหวัดหนองคาย และจังหวัดอุดรธานี

ชัยณรงค์ ศรีรักษ์

09_การศึกษาธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพสาขาสปาในกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

อัญชนา ณ ระนอง และ ศตายุ ภัทรกิจกุศล

10_การพัฒนารูปแบบการจัดการโซ่อุปทานสินค้าเกษตรตามมาตรฐานอาหารปลอดภัยสำหรับโรงพยาบาลโรงพยาบาลอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมา

พิชญา วรรณพงศ์เจริญ ภมรย์ สกุลเลิศวัฒนา และ บารมี วรรณพงศ์เจริญ

11_ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างการบริหารประสบการณ์ของลูกค้า ความพึงพอใจของลูกค้า ความจงรักภักดี และการบอกต่อในธุรกิจค้าปลีกออนไลน์

สลิลาทิพย์ ทิพยไกรศร

12_Influence of Entrepreneurial Alertness and Self-Efficacy on Entrepreneurial Intention

Teeradej Puapradit and Nucharee Supatn