วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ

ISSN : 2287-0717 ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2559 Vol.5 No.2 July - December 2016

บทความ

ผู้สอบบัญชีกับการตรวจสอบมูลค่ายุติธรรม

ดร. ศิลปพร ศรีจั่นเพชร

อิทธิพลของปัจจัยที่สำ􀄇คัญต่ออัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ เงินบาทต่อยูโร และ เงินบาทต่อเยน

ดร.สมยศ อวเกียรติและดร.สิทธิพร ประวัติรุ่งเรือง

ผลกระทบของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีต่อความสำเร็จของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

จิตรลดา ตรีสาคร

The Influence of Game Addiction and Internet Addiction among University Students on Depression Stress and Anxiety Mediated by Self-regulation and Social Support

Dr. Parvathy Varma,Dr. Uree Cheasakul

ผลกระทบของรูปแบบการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ บรรษัทภิบาลของธุรกิจครอบครัวที่เป็นไปตามทฤษฎีระบบ ที่มีต่อความสามารถในการทำกำไรและการเติบโตของธุรกิจครอบครัวในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ดร.อำพล นววงศ์เสถียร,เรณู จันทะวงศา,น.ท.ดร.ยุทธ ปลื้มภิรม,ดร.ชญาดา ปลื้มภิรม,ดร.คงศักย์ ล้อเลิศรัตนะและดร.จารุวรรณ ส่งแสง

ความรู้และทัศนคติของผู้ดูแลผู้สูงอายุกรณีศึกษาผู้ดูแลผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง และสถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วงจังหวัดนครราชสีมา

ดร. บุษยา วงษ์ชวลิตกุล,วิรัช สงวนวงศ์วาน,สิริรัตน์ ฉัตรชัยสุชา,ดร. ธนกร ลิ้มศรัณย์,สิริวดี ไทยสมัครและคณิต เรืองขจร

แบบจำ􀄇ลองตามสถานการณ์ถึงผลกระทบของการรับรู้ชื่อเสียงของบล็อกเกอร์ในกลุ่มเยาวชนไทย

ดร. จิราภา พึ่งบางกรวย

การพัฒนาภาวะผู้นำข้ามวัฒนธรรม ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร

รัชพล แสงสว่าง,ดร.สิรินธร สินจินดาวงศ์,ดร.วีระ สุภากิจ

การศึกษาปรับปรุงกระบวนการการขนส่งและคลังสินค้าของอุตสาหกรรมผู้จัดจำหน่ายตะแกรงเหล็ก

เอกนรี ทุมพล,น.ท.ดร.ยุทธ ปลื้มภิรม,ดร.ชญาดา ปลื้มภิรม,ดร.คงศักย์ ล้อเลิศรัตนะและดร.จารุวรรณ ส่งแสง

รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงานของโรงแรม 5 ดาวในประเทศไทย

ดร. พิเชษฐ์ มุสิกะโปดก

เศรษฐกิจพอเพียงในมุมมองทางการเงิน

ดร.นงลักษณ์ แสงมหาชัย