วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ

ISSN : 2287-0717 ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560 Vol.6 No.2 July - December 2017

บทความ

ข้อพึงระวังในการใช้แบบสอบถามสำหรับเก็บข้อมูลจากแหล่งเดียวในบริบทของประเทศเอเชียตะวันออก

ดร. อมรรัตน์ ท้วมรุ่งโรจน์

การเขียนงานวิจัย

ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร

ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของบรรยากาศองค์การ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การและความผูกพันของพนักงานกับประสิทธิผลองค์การของธุรกิจบริการ

ดร.วัลยา ชูประดิษฐ์

การวิเคราะห์ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเลือกเช่าหอพักของผู้เช่าพักบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ดร. ขวัญใจ จริยาทัศน์กร,ดร. พสิษฐ์ โสภณพงศพัฒน์

การพัฒนาตัวแบบสำหรับพยากรณ์ต้นทุนเงินทุนส่วนผู้ถือหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อดิศร อ้าย,ดร. พรวรรณ นันทแพศย์,ดร. ณัฐสพันธ์ เผ่าพันธ์,อุรุษา รัตนอมรธัญ

การพัฒนากลุ่มอาชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือใหม่อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

ดวงพร กิจอาทร,ศิริสรณ์เจริญ กมลลิ้มสกุล,ทวี วัชระเกียรติศักดิ์

ผลกระทบของการกำกับดูแลกิจการที่มีต่อมูลค่าตลาดของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ศิริวรรน หว่องเจริญ,ดร. กุสุมา ดำพิทักษ์

อิทธิพลของคุณภาพการให้บริการ การได้รับคุณค่าเชิงประสบการณ์จากพนักงานขาย และการลดความเสี่ยงโดยพนักงานขายที่มีต่อความภักดีของลูกค้าร้านขายยาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ณรงค์ คุ้นวานิช,ดร. นิตนา ฐานิตธนกร

คุณภาพการบริการด้านการนำจ่ายที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กรณีศึกษา ที่ทำการไปรษณีย์รามอินทรา

รัตนะ พุทธรักษา,ดร. พีรภาว์ ทวีสุข

การตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านขายยาของผู้บริโภคไทย

ดร. ภญ แสงสุข พิทยานุกุล,ดร. ศิริ ชะระอ่ำ

บทบาทของผู้นำชุมชนในการหนุนเสริมเพื่อทำให้ปัญหาทางการเงินของคนในชุมชนลดน้อยลงผ่านการจัดการหนี้สินของชุมชนบ้านสามขาอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

พัทธ์ธีรา สมทรง,พ.ท.เลอปรัชญ์ มังกรกนกพงศ์,ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน

ความพร้อมและความต้องการของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไทยในการก้าวสู่การประกอบอาชีพในอาเซียน: ปัญหาและการแก้ไขเพื่อการเตรียมความพร้อม

ดร. อมรา ติรศรีวัฒน์

การประยุกต์ใช้วิธีการประหยัด เพื่อแก้ปัญหาการจัดเส้นทางยานพาหนะในรูปแบบที่มีการรับ และส่งสินค้าพร้อมกัน

ยลพัชร์ อังกูรสิทธิ์,ดร.ตันติกร พิชญ์พิบุล

ทฤษฎีที่ใช้อธิบายงานวิจัยทางบัญชี:จากอดีตถึงอนาคต

ดร.ธกานต์ ชาติวงค์

ปัจจัยเชิงเหตุและผลของความสำเร็จในการปฏิบัติบัญชีสิ่งแวดล้อมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ดร. พรทิพย์ ชุ่มเมืองปัก