วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ

ISSN : 2287-0717 ปีที่ 7 ฉบับพิเศษ เล่มที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561 Vol.7 Special No.2 July - December 2018

บทความ

ความสัมพันธ์ระหว่างการตลาดเชิงเนื้อหาทางสื่ออินสตาแกรมกับความผูกพันและคุณค่าตราสินค้าเครื่องแต่งกายจากประเทศญี่ปุ่นในทัศนะของกลุ่มเจเนอเรชั่นเอ็มในประเทศไทย

กฤษฎา ปานลักษ์และดร. วรินทรา ศิริสุทธิกุล

ผลของการกำกับดูแลกิจการที่มีต่อต้นทุนทางการเงินและผลประกอบการ

พรพิสิษฐ์ ลำเพาพงศ์และดร. มนตรี โสคติยานุรักษ์

นวัตกรรมเทคโนโลยีที่มีผลต่อความสำเร็จพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบธุรกิจอีคอมเมิร์ซในกลุ่มอุตสาหกรรมการค้าปลีกและการค้าส่ง

ดร. กิตติศักดิ์ อังคะนาวิน

มาตรการและกระบวนการในการจัดการปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเครือข่ายในกลุ่มจังหวัดที่มีความเสี่ยงสูง: สำเร็จหรือล้มเหลว

สุริยัน บุญแท้ และดร. อัญชนา ณ ระนอง

แนวทางการพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางถนนของไทยเพื่อรองรับการเปิดเสรีทางการค้า

จินตนา สีหาพงษ์

การศึกษาการบริหารงานในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของกรมการบินพลเรือน และแนวทางการแก้ไขปัญหาความปลอดภัยการบินพลเรือนตามมาตรฐานองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

ดร. กฤษณา ไวสำรวจ และพันเอก พีรวัส พรหมกลัดพะเนาว์

ทิศทางการรายงานผลการดำเนินงานแบบสามมิติในประเทศไทย

ศุภญา กิจกมลวัฒน์