วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ

ISSN : 2287-0717 ปีที่ 8 เล่มที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562 Vol.8 No.1 January - June 2019

บทความ

01_ แนวปฏิบัติที่ดีสู่ความสำเร็จในการพัฒนาธุรกิจคาแรกเตอร์ไทย บทเรียนจากความสำเร็จของธุรกิจคาแรกเตอร์ญี่ปุ่น

ดร. ศุภเจตน์ จันทร์สาส์น และดร. ศศิประภา พันธนาเสว

02_การศึกษาเชิงประจักษ์ของปัจจัยสถาบันที่ส่งผลกระทบกับการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศใน 6 ประเทศสมาชิกอาเซียน

ดร. ชนาธิป สุกใส

03_อิทธิพลของการสร้างแบรนด์และคุณค่าของแบรนด์ผู้ประกอบการที่มีต่อการเลือกงานของผู้ที่กำลังหางานทำ

ดร. กิตติศักดิ์ อังคะนาวิน

04_รูปแบบการเสริมสร้างความสุขในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัย

ดร. สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ ดร. สุพิศ ฤทธิ์แก้ว ดร. ญาณินี ทรงขจร และจาตุรนต์ ชุติธรพงษ์

05_ผลกระทบและการปรับใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในธุรกิจการธนาคารของประเทศเมียนมาร์

Thein Zaw and Hla Theingi

06_กลไกการกำกับดูแลกิจการ ลักษณะองค์กร และคุณภาพการสอบบัญชี

ดร. ศิลปพร ศรีจั่นเพชร และอนุวัฒน์ ภักดี

07_ การประเมินระบบคลังข้อมูลและระบบธุรกิจอัจฉริยะการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในเขตภาคเหนือ

ดร. ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ

08_ผลกระทบของการเปิดเผยสารสนเทศทางการบัญชีออนไลน์

ดร. อุเทน เลานำทา

09_ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการสนามกอล์ฟในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของนักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่มกอล์ฟ

ดร. อำพล นววงศ์เสถียร และดร. ภัทรดา รุ่งเรือง

10_รูปแบบทางการตลาดและแนวโน้มธุรกิจการจัดแสดงดนตรีสดประเภทดนตรีสมัยนิยมในประเทศไทย

ดร. ตรีทิพ บุญแย้ม

11_รูปแบบเชิงเหตุที่มีผลต่อพฤติกรรมความภักดีของผู้บริโภคร้านสะดวกซื้อแฟรนไชส์ กรณีศึกษาเขตบางแค กรุงเทพมหานคร

ธีรวีร์ วราธรไพบูลย์ และดร. ปริญ ลักษิตามาศ