วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ

ISSN : 2287-0717 ปีที่ 8 เล่มที่ 2 กรกฏาคม - ธันวาคม 2562 Vol.8 No.2 July - December 2019

บทความ

01_การยอมรับการใช้โมบายแบงก์กิ้งของธนาคารพาณิชย์ไทยอย่างต่อเนื่อง

ศ.ดร. ศิริลักษณ์ โรจนกิจอำนวย

02_กลยุทธ์การจัดการโซ่อุปทานเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและเพิ่มผลการดำเนินงานของธุรกิจขนาดย่อมประเภทธุรกิจผ้าไหมทอมือในพื้นที่กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์

เอกรัตน์ เอกศาสตร์, รศ.ดร. สุธานันธ์ โพธิ์ชาธาร และผศ.ดร. สมเกียรติ ทานอก

03_อิทธิพลของความไว้วางใจและประสบการณ์ของการใช้บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ที่ขยายความสัมพันธ์ระหว่างอิทธิพลคนรอบข้าง การตั้งใจใช้บริการ และการใช้งานจริง

อรสุภา จันทร์วงษ์, รศ.ดร. บุญฑวรรณ วิงวอน และรศ.ดร. มนตรี พิริยะกุล

04_Determinants and Moderators of Intention to Purchase using Social Commerce

Miss Anyamanee Phungphol

05_คุณลักษณะของผู้ประกอบการที่มีผลต่อความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจค้าข้างทางในจังหวัดขอนแก่น

ดร. วนิตา บุญโฉม

06_ขีดความสามารถเชิงพฤติกรรมที่มีผลต่อความสำเร็จในการประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดสงขลาเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ผศ.ดร. อนิวัช แก้วจำนงค์

07_ การพัฒนารูปแบบความสำเร็จในการประกอบการสำหรับวิสาหกิจรายย่อย

ทวี วัชระเกียรติศักดิ์, ผศ.ดร. ศิริพร เลิศยิ่งยศ และดร. ยุทธกร ฤทธิ์ไธสง

08_การศึกษาสภาพการดำเนินธุรกิจบริการผู้สูงอายุในจังหวัดปทุมธานี

รศ.ดร. สุวัฒน์ วัฒนวงศ์ และดร. อมรรักษ์ สวนชูผล

09_โครงสร้างการถือหุ้นโดยรัฐบาลกับการจัดการกำไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผศ.ดร. ศิลปพร ศรีจั่นเพชร

10_แนวทางการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กในด้านการตลาดของ ธุรกิจคลินิกสุขภาพเพื่อความงามในอำเภอเมือง จ.ขอนแก่น

ดร. อชิตพล พลเขต

11_รูปแบบความสำเร็จของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอย่างยั่งยืน

นีรนุช เนื่องวัง และรศ.ดร.จิรพล จิยะจันทน์

12_A Causal Relationship Model of Factors Influencing Foreigners’Selection of Private Hospitals in Thailand

Saranyapong Thiangtam, Asst. Prof. Dr.

13_คุณภาพชีวิตในการทำงานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานที่ทำงานในนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรปราการ : กรณีศึกษาสถานประกอบการที่ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

ผศ.ดร. พรมิตร กุลกาลยืนยง, วาสนา ศรบุญทอง และกรรณิการ์ เซ่งเข็ม

14_Integrated Marketing Communications Strategy and Marketing Factor Affecting Marketing Survival of Fashionable Apparel Businesses in Thailand

Sorawit Ngamsutti, Dr. Prathanporn Jhundra-indra and Asst. Prof.Dr. Saranya Raksong