วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ

ISSN : 2287-0717 ปีที่ 9 เล่มที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2563 Vol.9 No.1 January - June 2020

บทความ

01_พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์์ และสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษา

ณัฐณิชา ดวงขจี สมนึก เอื้อจิระพงษ์์พันธ์์ และ นิยม กำลังดี

02_อิทธิพลของปัจจัยการสนับสนุนด้านความรู้จากองค์การและจากตัวพนักงานที่มีต่่อ
ศักยภาพด้านนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ภายใต้ตัวแปรกำกับประเภทผู้ผลิต

ปรเมศวร์์ เอี่ยมอุไร นภาพร ขันธนภาและ ระพีพรรณ พิริยะกุล

03_ปัจจัยความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของทัศนคติที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของผู้บริโภค
ออนไลน์ในประเทศไทย

อุมาวดี เดชธำารง วิระพงศ์ จันทร์สนาม และ ณัฐพศุตม์ ภัทธิราสินสิริ

04_ผลกระทบของการสื่อสารทางการตลาดด้วยสื่อสังคมออนไลน์ ความผูกพันของ
ลูกค้า และความภักดีในตราสินค้าที่มีต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางของ
เจนเนอเรชันวายในประเทศไทย

อารีรัตน์ ปานศุภวัชร ประวีณ ปานศุภวัชร และ ญาดา สามารถ

05_อิทธิพลของความคาดหวังในการทำงานที่มีต่อการรับรู้อัตลักษณ์องค์กรและ
การตัดสินใจเลือกงานของกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย

นุจรี สุพัฒน์

06_Successful Implementation for Thailand as an emerging donor for
infrastructure development in GMS

Onramon Shuaytong and Kasemsarn Chotchakornpant

07_การจัดการการผลิตทุเรียนเพื่อทดแทนพืชไร่ของเกษตรกรในตำบลคลองม่วง
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

จารุณี พงษ์พิยเดช กฤษณา รุ่งโรจน์วณิชย์ ชูชาติ พ่วงสมจิตร์ และ ธำรงเจต พัฒมุข

08_แนวทางการจัดการการสร้างคุณค่าร่วมในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม

ธนกฤต วงศ์มหาเศรษฐ์ และ พรทิพย์ ชุ่มเมืองปัก

09_ปัจจัยเชิงสาเหตุของความสามารถการจัดการห่วงโซ่อุปทานด้านสิ่งแวดล้อม
ที่มีต่อผลการดำเนินงานอย่างยั่งยืนของอุตสาหกรรมโรงแรมในประเทศไทย

นิลุบล วิโรจน์ผดุงพงศ์ สวียา ปรารถนาดี และ อนิรุธ พิพัฒน์ประภา

10_ปัจจัยสมรรถนะของผู้ประกอบการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยที่มีผลต่อ
ขีดความสามารถในการแข่งขันการค้ากับประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

สริญญา ลัทธิ์ถีระสุวรรณ อารีย์ นัยพินิจ และ สุเมธ แก่นมณี

11_ความเกี่ยวข้องของข้อมูลบัญชีกับราคาหลักทรัพย์ในกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจ
การเงิน : มุมมอง 15 ปี

อนุวัฒน์ ภักดี และ ศิลปพร ศรีจั่นเพชร

12_การรับรู้ภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวยามราตรีในกรุงเทพมหานคร
ของนักท่องเที่ยวหญิงชาวต่างชาติ

สุภาพร วิชัยดิษฐ์ และ แสงแข บุญศิริ