วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ

ISSN : 2287-0717 ปีที่ 9 เล่มที่ 2 กรกฏาคม - ธันวาคม 2563 Vol.9 No.2 July - December 2020

บทความ

01_การประเมินผลกระทบโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติต่อเสถียรภาพทางการเงินภาคครัวเรือน ด้วยวิธีจับคู่และแบบจําลองผลต่างสองชั้น

อนรรฆ ปิยะกาญจน์ และ มนตรี โสคติยานุรักษ์

02_แนวทางการเพิ่มมูลค่าจากวัสดุก่อสร้างที่ถูกใช้งานแล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่ออุตสาหกรรมไทย

ณัฐพร เพิ่มทรัพย์ และ ไพรัช พรพันธ์เดชวิทยา

03_ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตราสินค้า การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ ภาพลักษณ์สถานศึกษา และความภักดีของผู้ปกครองสถานศึกษาเอกชนประเภทสามัญในเขตภาคเหนือของประเทศไทย

วาทิตย์ ตั้งรพีเลิศ บุญฑวรรณ วิงวอน และ จําเนียร บุญมาก

04_ตัวแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของผลดําเนินงานด้านการจัดการโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน ของอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปในประเทศไทย

เอกนรี ทุมพลและ วรพล วังฒนานนท์

05_กลยุทธ์การตลาดดิจิทัลไลฟ์สไตล์ของธนาคารที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้แอปพลิเคชันเคพลัส ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

วรดา ต่อวัฒนกิตติกุล ศศิประภา พันธนาเสรี และ ณัฐวรรธน์ ศรีสุข

06_องค์ประกอบของศักยภาพการจัดการวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดเชียงราย

สุธีรา อะทะวงษา และ นงนุช กันธะชัย

07_ผลกระทบจากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินไทยฉบับที่ 15 เรื่องรายได้จากสัญญาที่ทํากับลูกค้า ที่มีต่อคุณภาพกําไรของบริษัทในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กรัษนีย์ กรัษนัยรวิวงค์ และ ศิลปพร ศรีจั่นเพชร

08_การศึกษาระบบนิเวศน์ของการค้าปลีกแนวใหม่ (New Retail) ในสาธารณรัฐประชาชนจีน : กรณีศึกษา Alibaba

ลัดดาวัลย์ แก้วกิติพงษ์ และ ปีเตอร์ รักธรรม

09_The Relationship among Organizational Climate, Leader-member Exchanges and Affective Commitment towards Positive Organizational Behavior of a Not-for-profit Organization in Thailand

Wanlee Putsom

10_OTOP Herbal Cosmetics : Problems and Product Development Guideline for Entrepreneur

Jitsupa Kitipadung and Watunyu Jaiborisudhi

11_การประเมินข้อดีและข้อด้อยของการจัดการเรียนการสอนบัญชีออนไลน์ในวิชาด้านการบัญชี โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ : ในสถานการณ์ของการรักษาระยะห่างทางสังคมช่วงโรคระบาด COVID-19

อมรา ติรศรีวัฒน์

12_การพัฒนาระบบการจัดการโลจิสติกส์เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจอุตสาหกรรมโลจิสติกส์

จํานงใจ น้อยราช และ พรทิพย์ ชุ่มเมืองปัก