- มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ระดับปริญญาตรี

คณะบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาการบัญชี

สาขาวิชาการจัดการ

สาขาวิชาการจัดการเชิงประยุกต์

สาขาวิชาการตลาด

สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ)


คณะพยาบาลศาสตร์

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์


คณะสาธารณสุขศาสตร์

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย


คณะศึกษาศาสตร์

สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป

สาขาวิชาการศึกษาประถมวัย

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์


คณะนิเทศศาสตร์

สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์


คณะนิติศาสตร์

สาขาวิชานิติศาสตร์


คณะเศรษฐศาสตร์

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์


คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

สาขาวิศวกรรมโยธา

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์


คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์


หลักสูตรประกาศนียบัตร

ผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี)