มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลเปิดสอนใน
- ระดับปริญญาตรี
  • หลักสูตร 4 ปี จำนวน 7 คณะวิชา
  • หลักสูตร 5 ปี จำนวน 2 คณะวิชา
- ระดับปริญญาโทเปิดสอน 4 คณะวิชา

- ระดับปริญญาเอก 3 คณะวิชา

- ประกาศนียบัตร 4 หลักสูตร
  • ผู้ช่วยพยาบาล
  • ป.บัณฑิต
  • หลักสูตรและการสอน
  • บริหารการศึกษา
- หลักสูตรนานาชาติ 1 หลักสูตร
  • International business program
 ระดับปริญญาตรี
Skip Navigation Links
Go to website...