เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

ปรัชญามหาวิททยาลัย ​

          ซึ่งมีคำอธิบายว่า การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล มุ่งบรรลุเป้าหมายคือให้เป็นบัณฑิตเป็นผู้ที่มีความรู้ ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาด้านพุทธิปัญญา ควบคู่ไปกับการจัดการศึกษาที่มุ่งบรรลุเป้าหมาย คือ ให้เป็นบัณฑิตเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มุ่งให้บัณฑิตเป็นคนดี มีความขยัน มีความซื่อสัตย์ ดำรงตนอยู่ในความประหยัด มีความอดทน มีความรับผิดชอบ การจัดการอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลจึงเป็นการจัดการศึกษาด้านการให้ความรู้ควบคู่กับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม 
(คำว่า นำ ในภาษาอีสานมีความหมายว่า ไปด้วยกัน)

ปณิธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

ปณิธาน
ผลิตคนดี มีคุณธรรม พัฒนาสังคม
วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลจะเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนอันดับหนึ่งในภูมิภาค มุ่งพัฒนาวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศในปี 2564
พันธกิจ
พันธกิจ มี 5 พันธกิจ ดังนี้
1. การผลิตบัณฑิต
2. สนับสนุนการวิจัย เพื่อความเป็นเลิศ
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการสู่ชุมชนเข้มแข็งและเป็นที่ยอมรับ
4. การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งในระดับภูมิภาคและชุมชน
5. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

อัตลักษณ์ที่มหาวิทยาลัยตั้งไว้คือ “นักปฏิบัติ ซื่อสัตย์ สู้งาน” 

เอกลักษณ์

“คิดล้ำ ทำได้ Think beyond: Achievement” 

ค่านิยม

 “MORVONG” 
 M=Moral เป็นผู้ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมอันดี และมีความกตัญญู
 O=Outstanding เป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความคิดที่โดดเด่นท้าทายการทำงาน
 R=Resourceful เป็นผู้เต็มไปด้วยความคิดริเริ่ม เป็นผู้มีความรู้และมีไหวพริบในการแก้ปัญหา
 V=Versatile เป็นผู้มีความสามารถรอบด้าน สนใจใฝ่รู้ และสู้งาน เพื่อให้ทำงาน ได้หลายด้าน
 O=Open Heart-Open Mind เป็นผู้เปิดใจกว้างรับฟังความคิดเห็นผู้อื่นด้วยความใส่ใจและเต็มใจ
 N=Network and Team เป็นผู้สามารถทำงานเป็นเครือข่าย เป็นทีมสมานสามัคคี ให้ความร่วมมือเพื่อพัฒนาองค์กร
 G=Goal Setting เป็นผู้ที่มีเป้าหมายในการทำงานและการดำเนินชีวิต และมุ่งมั่นในการดำเนินไปให้บรรลุเป้าหมาย

ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย

          ใช้เครื่องหมายซึ่งมีรูปร่างเป็นวงกลม มีส่วนโค้งภายในรอบวง 16 วง โค้งต่อเนื่องกัน ถัดเข้ามาตอนบนเป็นชื่อมหาวิทยาลัย เขียนเป็นภาษาไทยว่า “มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล” 
          ภายในวงโค้งตอนล่างเป็นชื่อมหาวิทยาลัยเขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า″VONGCHAVALITKUL UNIVERSITY” ระหว่างชื่อภาษาไทยและชื่อภาษาอังกฤษทั้งสองด้าน มีรูปดอกไม้สี่กลีบ เกษรกลม
          อยู่ทั้งสองด้านเนื้อที่ตรงกลางของวงกลมมีรูปอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีและซุ้มประตูชุมพล กับมีเส้นวงโค้งก้อนเมฆอยู่เบื้องหลัง และด้านล่างของวงกลม มีข้อความปรัชญาของมหาวิทยาลัยคือ “จริยธรรม นำปัญญา”

ธงประจำมหาวิทยาลัย

          สีประจำมหาวิทยาลัยคือ สีแสด หมายถึงสติปัญญาเป็นเลิศและความรุ่งเรือง ธงประจำมหาวิทยาลัยเป็นธงสีแสด มีตรามหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลอยู่กึ่งกลางธง

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย

          ต้นแคแสด เป็นไม้ยืนต้นอยู่ในตระกูล Bignoniaceae มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Spathodea campanulata ออกดอกในฤดูหนาว ดอกออกเป็นช่อมีสีแสดสดใส มีชื่อสามัญว่า แคแดง