ระดับปริญญาตรี

 • สาขาวิชาการบัญชี
 • สาขาวิชาการจัดการ
 • สาขาวิชาการจัดการเชิงประยุกต์
 • สาขาวิชาการตลาด
 • สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
 • สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ)
 • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
 • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
 • สาขาวิชาพื้นฐานวิชาชีพและการบริหารฯ
 • สาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
 • สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
 • สาขาวิชาการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์
 • สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
 • สาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน
 • สาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี)
 • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
 • สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป
 • สาขาวิชาการศึกษาประถมวัย
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
 • สาขาวิชานิติศาสตร์
 • สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 • สาขาวิศวกรรมโยธา
 • สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
 • สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์