การทัศนศึกษาเพื่อประกอบการขอรับบัตรมัคคุเทศก์ : เส้นทางภาคเหนือ (น่าน-แพร่-สุโขทัย-พิษณุโลก)

การทัศนศึกษาเพื่อประกอบการขอรับบัตรมัคคุเทศก์  : เส้นทางภาคเหนือ (น่าน-แพร่-สุโขทัย-พิษณุโลก)

          คณะบริหารธุรกิจ สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม พานักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 ของสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจ ไปทัศนศึกษาเพื่อประกอบการขอรับมัคคุเทศก์ เส้นทางภาคเหนือ ซึ่งได้แก่ จังหวัดน่าน แพร่ สุโขทัยและพิษณุโลก เมื่อวันที่ 23-28 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา