📌การประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 6 ทักษะแห่งอนาคต : ความท้าทายของการศึกษาไทย ( Skills for the Future : Challenges for Thai Education) ระหว่างวันที่ 12-13 มกราคม 2562 Click เพื่อตรวจสอบรายละเอียดการส่งผลงานเช้าร่วม

การประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 6​

ทักษะแห่งอนาคต : ความท้าทายของการศึกษาไทย ( Skills for the Future : Challenges for Thai Education) ระหว่างวันที่ 12-13 มกราคม 2562 วิทยากรบรรยายพิเศษ ศาสตราจารย์ ดร. ประสาท สืบค้า นายกสภามหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
ส่งผลงานและแบบเข้าร่วมระหว่าง 17 กันยายน -12 ธันวาคม 2561 ได้ที่academic_eduvu@hotmail.com ประชุมและนำเสนอผลงาน 12-13 มกราคม 2562 ดาวน์โหลดแบบตอบรับเข้าร่วม และ template บทความ ได้ที่ (กำหนด link)
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ ได้ที่ลิงค์ด้านล่าง
ติดต่อสอบถามผ่าน แอพพลิเคชั่น line สแกนจาก QR Code

Line: Symposium 6th

Line: Symposium 6th