?ขอเชิญชวน เข้าอบรมอบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

ผู้สนใจสมัครสามารถส่งผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
๑. แนบใบสมัครและหลักฐานค่าลงทะเบียน
ส่งโดยตรงถึง อาจารย์ณัฐวรรณ เลิศภิญโญชัยถาวร คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เลขที่ ๘๔ หมู่ ๔ ต.บ้านเกาะ อ.เมืองนครราชสีมา
จ.นครราชสีมา ๓๐๐๐๐ 
๒. แนบใบสมัครและหลักฐานค่าลงทะเบียน ส่งผ่านโทรสาร ๐๔๔-๐๐๙๗๑๒ หรืออีเมล์ Nuttawan_Ler@vu.ac.th
๓. แนบใบสมัครและหลักฐานค่าลงทะเบียน ผ่านช่องทาง inbox fan-page คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
ภายในวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ สอบถามข้อมูลหลักสูตรอบรม โทร ๐๘๔-๖๑๙-๘๙๙๒ และ ๐๙๑-๘๓๒-๙๑๕๓
 
รายละเอียดสำหรับผู้ที่สนใจ
ลงทะเบียนอบรม ระหว่างวันที่
๑๕ ต.ค. ๖๑ – ๑๕ ม.ค. ๖๒ ราคา ๑,๘๐๐ บาท/ท่าน
๑๖ ม.ค. ๖๒ – ๓๑ ม.ค. ๖๒ ราคา ๒,๐๐๐ บาท/ท่าน
หมายเลขบัญชี ๓๐๖-๑-๖๐๑๑๔-๗ ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
 
สอบถามข้อมูลหลักสูตรเพิ่มเติม
อาจารย์ณัฐวรรณ เลิศภิญโญชัยถาวร (เบอร์โทรศัพท์มือถือ ๐๘๔-๖๑๙๘๙๙๒) โทร ๐๔๔-๐๐๙-๗๑๑ ต่อ ๒๖๕