คณะบริหารธุรกิจ เข้ารับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

คณะบริหารธุรกิจ เข้ารับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

    รายละเอียด : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เข้ารับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุม 1106 อาคารมุข-ปราณี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล โดย อ.ดร.ยุทธกร ฤทธิ์ไธสง ให้เกียรติเป็นประธานกรรมการ และ ผศ.ดร.สงวนพงษ์ ชวนชม อ.ดร.วรสิทธิ์ รัตนวราหะ ร่วมเป็นกรรมการ ในการนี้คณบดีคณะบริหารธุรกิจ รองคณบดี หัวหน้าสาขา ประธานหลักสูตร หัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ และคณาจารย์ของคณะฯ เข้าร่วมรับการตรวจประเมิน เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 ระหว่างเวลา 9.00 – 16.00 น.