?แจ้งสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2561 นักศึกษาที่ลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 2/2561 เป็นภาคการศึกษาสุดท้าย สามารถแจ้งสำเร็จการศึกษาได้ ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ศูนย์ทะเบียนฯ