?โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่สู่เวทีวิชาการระดับนานาชาติ

  มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ขอเชิญชวนคณาจารย์ทุกท่าน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่สู่เวทีวิชาการระดับนานาชาติ” (รับจำนวน 50 ท่าน) ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้อง 1205 โดยวิทยากรพิเศษ “อาจารย์สุริยา คลังฤทธิ์”  นักวิจัยอิสระและวิชาการด้านสังคมศาสตร์ และ “อาจารย์ดิฐพงศ์ ประเสริฐไพฑูรย์” อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์  ร่วมบรรยาย พร้อมปฏิบัติการเขียนบทความวิชาการเพื่อนำเสนอระดับนานาชาติ  อาจารย์ท่านใดสนใจ สามารถลงชื่อได้ที่คณะนิเทศศาสตร์ ห้อง 1203  ในวันและเวลาทำการ  
 
ขอแสดงความนับถือ 
อาจารย์รัศมิ์รวี หมั่นประพฤติ 
อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์