📑ประกาศรับสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประกาศมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

เรื่อง  การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

———————————————————————————————————-

          ตามที่คณะกรรมการคุรุสภามีมติให้การรับรองประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ให้สามารถจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยจัดในที่ตั้งและรับนักศึกษาได้ไม่เกิน ๑๕๐ คน นั้น มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลได้กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังรายละเอียดตามลำดับดังต่อไปนี้
เพิ่มเติม Click

กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือก

กำหนดการ ช่องทาง-สถานที่ วัน – เวลา
เปิดรับสมัคร คณะศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล หรือ

ทางระบบ email

วันที่ ๑ มิถุนายน ถึง

๑๔  สิงหาคม  ๒๕๖๓

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและเลขที่นั่งสอบ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล วันที่  ๑๙  สิงหาคม   ๒๕๖๓
สอบข้อเขียน มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล วันที่ ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๖๓

(เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล วันที่  ๑  กันยายน  ๒๕๖๓
สอบสัมภาษณ์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล วันที่ ๕ กันยายน  ๒๕๖๓
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล วันที่ ๙ กันยายน  ๒๕๖๓
รายงานตัวและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา-

ลงทะเบียนเรียน

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล วันที่ ๑๒ กันยายน ถึง

๒๑ กันยายน ๒๕๖๓

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๓

(เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.)

เปิดภาคการศึกษา วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

หมายเหตุ : วัน-เวลา ช่องทาง- สถานที่ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์