📑ประกาศกำหนดการรายงานตัวและลงทะเบียน ประจำปีการศึกษา 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.วงษ์ชวลิตกุล

กำหนดการรายงานตัวและลงทะเบียน
ประจำปีการศึกษา 2563
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.วงษ์ชวลิตกุลขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกตามประกาศ มารายงานตัวและลงทะเบียน ในวันที่ 8 มิถุนายน 2563
โดยผู้ประสงค์กู้ยืม (กรอ. / กยศ.) โปรดเตรียมค่าธรรมเนียม จำนวน 2,000 บาทค่ะ
สามารถตรวจสอบรายชื่อ ด้านล่าง
ผู้ผ่านการคัดเลือก หลักสูตร วท.บ.(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
ผู้ผ่านการคัดเลือก หลักสูตร วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์)