📌ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2563

ประกาศคณะศึกษาศาสตร์
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน
เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ปีการศึกษา 2563 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

แนวปฏิบัติการสอบข้อเขียน

  • ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสวมหน้ากากอนามัย และวัดอุณหภูมิก่อนเข้าห้องสอบที่จุดคัดกรองของมหาวิทยาลัย
  • ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเข้าห้องสอบได้ในเวลา ๐๘.๕๕ น. แต่ไม่เกิน ๐๙.๓๐ น.
  • ให้เตรียมบัตรประชาชนเพื่อเป็นหลักฐานการยืนยันตัวตนในการเข้าสอบ
  • สามารถนำกระเป๋าถือสตรี หรือกระเป๋าสัมภาระเข้าห้องสอบได้ และให้จัดวางไว้ในที่กำหนด
  • ห้ามใช้เครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดขณะทำการสอบ
  • ห้ามยืมสิ่งของ หรือพูดคุยขณะทำการสอบ
  • ห้ามวางกระเป๋าอุปกรณ์การเขียนไว้ที่โต๊ะนั่งสอบ ให้มีเฉพาะปากกา ดินสอ และอุปกรณ์การเขียน ที่จำเป็นเท่านั้น                   
  • ห้ามนำเครื่องดื่ม อาหาร เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด
  • ห้ามเข้าห้องน้ำขณะเข้าห้องสอบ หากจำเป็นให้แจ้งผู้คุมสอบ
  • สามารถออกจากสอบเมื่อทำข้อสอบเสร็จ โดยห้ามออกจากห้องสอบก่อน เวลา ๐๙.๓๐ น.

รายชื่อผู้มีสิทธ์สอบ click download