Saturday, December 2, 2023
News-AcademicVUNews-ba

✅อาจารย์ ดร.วันเกษม สัตยานุชิต, อาจารย์ศศิวิมล เปียหมื่นไวยและ อาจารย์วรายุ ศิรินนท์ เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัย ✅#หัวข้อ The Comparative Study of Attitude among Entrepreneurs in Vongchavalitkul University Business Incubator Project towards Logistics Management 📌ในงานประชุมวิชาการ ระดับชาติและนานาชาติ ในความร่วมมือ 12 สถาบัน ประจำปี 2563