การประชุมวิชาการระดับชาติ “การพัฒนางานวิจัย นวัตกรรมสร้างสุขภาวะ” คณะสาธารณสุขศาสตร์

เอกสารรูปแบบการส่งบทความ 01.คำแนะนำการเขียนบทความวิชาการ 02-คำแนะนำการเขียนบทความวิจัย 03-template บทความวิชาการ 04-template บทความวิจัย 05-แบบรับรองการตีพิมพ์เผยแพร่สำหรับนักศึกษา 06-แบบรับรองการตีพิมพ์สำหรับบุคลทั่วไป 07-หนังสือรับรองการแปลบทคัดย่อภาษาอังกฤษ 08-หนังสือเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ รวมเอกสารทั้งหมด

Read more