Saturday, December 2, 2023
News

ตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ชั้นปีที่ 3 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ร่วมกับนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา บริการวิชาการ กิจกรรมดูแลสุขภาวะชุมชนร่วมกับทีมสหวิชาชีพ

เมื่อวันที่ 27มี.ค.66 ตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ชั้นปีที่ 3 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ร่วมกับนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา บริการวิชาการ กิจกรรมดูแลสุขภาวะชุมชนร่วมกับทีมสหวิชาชีพ ในเขตชุมชนเมืองซอย 30 กันยา อ.เมือง จ.นครราชสีมา

Loading