คณะนิเทศศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์ ม.วงษ์ชวลิตกุล ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ร่วมกันลงพื้นที่บริการวิชาการด้านกฎหมายยาเสพติดให้กับเด็กและเยาวชน

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566 คณะนิเทศศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ได้ลงพื้นที่บริการวิชาการโดย ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ภายใต้โครงการ “การอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายยาเสพติดสำหรับเยาวชน” การจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ณัฐวัฒม์ วงษ์ชวลิตกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เป็นประธานในการเปิดโครงการ และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน อาทิ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรม จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 3 ผู้อำนวยการโรงเรียนเกียรติคุณวิทยา คณบดีและคณาจารย์จากทั้ง 2 คณะวิชาเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ ซึ่งวิทยากรที่มาให้ความรู้ในครั้งนี้เป็นวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน จาก สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา และ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 3 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นน้องๆ เด็กและเยาวชนจากโรงเรียนเกียรติคุณวิทยา❤️

📣 การจัดกิจกรรมดังกล่าว ได้รับความสนใจจากน้องๆ นักเรียน ระดับมัธยมปลาย และน้องๆ จากสภานักเรียนโรงเรียนเกียรติคุณวิทยา มีการให้ความรู้ พร้อมทั้งกิจกรรมกลุ่ม ที่เป็นการระดมความรู้เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นกับเยาวชนร่วมกัน ซึ่งน้องๆ ได้เสนอแนวทางที่เป็นประโยชน์ และสามารถนำไปใช้ได้จริงในการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นใกล้ตัวเด็กและเยาวชน 📚📸🎬⚖️

ขอบคุณข่าวสารจาก:คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

Loading