Saturday, December 2, 2023
News

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ได้รับรางวัลการเชิดชูเกียรติบุคคลและองค์กรการศึกษา รางวัล “เพรชสาธร” Sathorn Award รางวัลประเภทองค์กรด้านการศึกษาจังหวัดนครราชสีมา

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ได้รับรางวัลการเชิดชูเกียรติบุคคลและองค์กรการศึกษา รางวัล “เพรชสาธร” Sathorn Award รางวัลประเภทองค์กรด้านการศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะคณะกรรมการอำนวยการ จัดงานสมโภชเมืองนครราชสีมา ครบรอบ 555 ปี ตามประกาศคณะกรรมการอำนวยการจัดการจัดงานสมโภชเมืองนครราชสีมา ครบรอบ 555 ปี ลงวันที่ 14 กันยายน 2566

Loading