มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ “เพชรสาธร Sathorn Award”

📍วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖

ท่านอาจารย์ ปราณี วงษ์ชวลิตกุล ผู้ได้รับใบอนุญาต และท่านอธิการบดี อาจารย์ ดร. ณัฐวัฒม์ วงษ์ชวลิตกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ขึ้นรับรางวัลการเชิดชูเกียรติบุคคลและองค์กรการศึกษา รางวัล “เพชรสาธร” Sathorn Award รางวัลประเภทองค์กรด้านการศึกษาจังหวัดนครราชสีมา การยกย่อง เชิดชูเกียรติ เนื่องในโอกาสสมโภชเมืองนครราชสีมา ครบรอบ ๕๕๕ ปี ตามยุทธศาสตร์การส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ น้อมรำลึก และสร้างสำนึกรักบ้านเมืองฯ ให้กับบุคคล หน่วยงาน/องค์กร ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทำคุณประโยชน์สร้างชื่อเสียงให้กับชุมชน สังคม จังหวัด และประเทศชาติ เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป สมควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติ ในฐานะคณะกรรมการอำนวยการ จัดงานสมโภชเมืองนครราชสีมา ครบรอบ ๕๕๕ ปี ตามประกาศคณะกรรมการอำนวยการจัดการจัดงานสมโภชเมืองนครราชสีมา ครบรอบ ๕๕๕ ปี ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖

Loading