ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 2

โดยมีกำหนดการดังนี้ 

5-12 ม.ค.2567  ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา และลงทะเบียน

14 ม.ค.2567 ปฐมนิเทศ

19 ม.ค. 2567 เปิดการอบรม