Saturday, December 2, 2023

Author: chonlathee_sil

News-AcademicVUNews-ActivityNews-Advertise

ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ก้าวทันยุคการดูแลในภาวะฉุกเฉินและวิกฤติ (Update in Emergency and Critical Care)

ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ก้าวทันยุคการดูแลในภาวะฉุกเฉินและวิกฤติ (Update in Emergency and Critical Care) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 #ก้าวทันยุคการดูแลในภาวะฉุกเฉินและวิกฤติ (Update in Emergency and

Loading

Read More
News-AcademicVUNewsNews-ActivityNews-edu

การประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการทางการศึกษาระดับชาติครั้งที่ 7

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จัดประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๗  ในระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  โดยได้รับเกียรติปาฐกถาพิเศษ ภายใต้หัวข้อ “ความท้าทายของการศึกษาไทยในความปกติใหม่” จาก ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์  ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)

Loading

Read More
Uncategorized

ประกาศรับสมัคร นักศึกษาเข้าศึกษาในคณะศึกษาศาสตร์ทุกหลักสูตร

รายละเอียดการรับสมัคร หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ รายละเอียดการรับสมัคร หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน รายละเอียดการรับสมัคร หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รายละเอียดการรับสมัคร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

Loading

Read More