พิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดบ้านคล้า อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

พิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดบ้านคล้า อ.พิมาย จ.นครราชสีมา คณะอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมาและโรงเรียนเกียรติคุณวิทยา เข้าร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดบ้านคล้า อ.พิมาย จ.นครราชสีมา เมื่อวันเสาร์ที่ 17 พ.ย. 2561

Read more

ขอเชิญคณาจารย์เเละนักศึกษา ชั้นปีที่ 1,2 เข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ครั้งที่1 ประจำปีการศึกษา 2/2561 วันพุธ 21 พฤศจิกายน 2561

เข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ครั้งที่1 ประจำปีการศึกษา 2/2561

Read more

การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญชี” ครั้งที่ 6

การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญชี” ครั้งที่ 6       คณะอนุกรรมการสาขาวิชาการบัญชี  คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดโครงการการประกวดสุนทรพจน์และเขียนเรียงความ  “การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญชี” ครั้งที่ 6 ใน

Read more

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรมได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับที่2 ของการประกวด มัคคุเทศก์น้อยนำเที่ยวเส้นทางธรรมนำชีวิต

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรมได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับที่2 ของการประกวด มัคคุเทศก์น้อยนำเที่ยวเส้นทางธรรมนำชีวิต           ศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรมได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับที่2 ของการประกวด มัคคุเทศก์น้อยนำเที่ยวเส้นทางธรรมนำชีวิต ที่งาน” พุทธประเพณี เข้าพรรษามหามงคล” ณ Terminal

Read more

กิจกรรมโครงการการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐานธุรกิจ

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจได้เข้ารับการกลั่นกรองผู้ประกอบการ           ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจได้เข้ารับการกลั่นกรองผู้ประกอบการ TOR 2560 เมื่อวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ซึ่งมีผู้ประกอบการเข้าร่วมกลั่นกรองทั้งหมด  5 ราย ดังนี้     

Read more

การทัศนศึกษาเพื่อประกอบการขอรับบัตรมัคคุเทศก์ : เส้นทางภาคเหนือ (น่าน-แพร่-สุโขทัย-พิษณุโลก)

การทัศนศึกษาเพื่อประกอบการขอรับบัตรมัคคุเทศก์  : เส้นทางภาคเหนือ (น่าน-แพร่-สุโขทัย-พิษณุโลก)           คณะบริหารธุรกิจ สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม พานักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 ของสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจ ไปทัศนศึกษาเพื่อประกอบการขอรับมัคคุเทศก์ เส้นทางภาคเหนือ ซึ่งได้แก่

Read more

การทัศนศึกษาเพื่อประกอบการขอรับบัตรมัคคุเทศก์ : เส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การทัศนศึกษาเพื่อประกอบการขอรับบัตรมัคคุเทศก์ : เส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ       คณะบริหารธุรกิจ สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ได้พานักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ไปทัศนศึกษาเพื่อประกอบการขอรับมัคคุเทศก์ ณ เส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งได้แก่ จังหวัดสุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานีและ สปป.ลาว เมื่อวันที่ 18-22

Read more

การศึกษาดูงานกิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชน ณ บ้านคอกช้าง อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

การศึกษาดูงานกิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชน ณ บ้านคอกช้าง อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา     คณะบริหารธุรกิจ สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม  จัดกิจกรรม ลงพื้นที่ ศึกษาดูงานการจัดการแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนเพื่อพัฒนาให้เกิดการท่องเที่ยวชุมชน ณ ชุมชนบ้านคอกช้าง อำเภอครบุรีใต้ จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นกิจกรรมใน “รายวิชาการท่องเที่ยวชุมชน” เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง เช่น การเดินป่าศึกษาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ,

Read more

เชิญชวน นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ร่วม…โครงการนิติศาสตร์รำลึก 7 สิงหาคม…

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ได้จัดพิธีลงนามถวายอาลัยแด่ “พ่อหลวง”     คณะผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลร่วมกันถวายอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ . วันที่ 19 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น. บริเวณลานมิตรไมตรี ชั้น 1

Read more

คณะบริหารธุรกิจ เข้ารับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

คณะบริหารธุรกิจ เข้ารับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558     รายละเอียด : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เข้ารับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุม 1106 อาคารมุข-ปราณี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล โดย อ.ดร.ยุทธกร

Read more