สัมมนาวิชาการ สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจ

การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญชี ครั้งที่ 6 คณะอนุกรรมการสาขาวิชาการบัญชี  คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดโครงการการประกวดสุนทรพจน์และเขียนเรียงความ  “การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญชี” ครั้งที่ 6 ใน วันที่ 26 มกราคม พ.ศ.

Read more

?ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2561 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2561 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล กำหนดการ วันที่ รายงานตัวและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา/ ลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัย วันที่ 18 – 26 กันยายน 2561 (เวลา 09.00 – 15.30 น.) ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 29 กันยายน 2561 (เวลา 09.00 – 12.00 น.)

Read more

?ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2561 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2561คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวมารายงานตัวและสอบสัมภาษณ์ ในวันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561 เวลา 08.30 – 10.00 น. ที่ ลานคณะศึกษาศาสตร์ ชั้น

Read more

?ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน สอบคัดเลือกรับตรง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล รอบที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน สอบคัดเลือกรับตรง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล รอบที่ 2

Read more

?ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เสอบคัดเลือก คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ระดับ ป.ตรี รอบที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เสอบคัดเลือก คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ระดับ ป.ตรี รอบที่ 1

Read more

?ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล รอบที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล รอบที่ 1

Read more

?ประกาศการให้ทุนการศึกษายกเว้นค่าหน่วยกิต ประเภททุนเรียนดี ม.วงษ์ชวลิตกุล ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศการให้ทุนการศึกษายกเว้นค่าหน่วยกิต ประเภททุนเรียนดี ม.วงษ์ชวลิตกุล ประจำปีการศึกษา 2561

Read more