📌นายณัฐพล พงษ์เผือก นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เข้ารับประกาศนีบัตรเชิดชูเป็น เยาวชนดีเด่นด้านการบำเพ็ญประโยชน์

Read more

📌ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิรันดร์ ดุจจานุทัศน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่ผู้ที่เป็นต้นแบบด้านคุณธรรม หรือรางวัล บุคคลดีศรีคุณธรรมโคราช ประจำปี 2562

Read more

📌การประชุมร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน มีมติให้เลื่อนวันจัดงานวิ่งย่าโม อัลตร้ามาราธอน จากวันที่ 24 มีนาคม 2562 เป็น 31 มีนาคม 2562 เนื่องจากวันจัดเดิมตรงกับวันเลือกตั้ง จึงขอเรียนมา ณ ที่นี้

Read more

📌การประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 6

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จัดการประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 6เรื่องทักษะแห่งอนาคต ความท้าทายของกา… โพสต์โดย VU Comm Arts เมื่อ วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2019

Read more