✅ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษยา วงษ์ชวลิตกุล ที่ได้รับการรับรองเป็น “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” ภาคบรรยาย ประจำปี 2563

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษยา วงษ์ชวลิตกุล ที่ได้รับการรับรองเป็น “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” ภาคบรรยาย ประจำปี 2563ในหมวดที่ 1 ปรัชญาการวิจัยและจรรยาบรรณการวิจัย และ หมวดที่ 3 การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิด การสังเคราะห์วรรณกรรมในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563  674 total views

 674 total views

Read more

✅โครงการสร้างการปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาวิศวกรรมโยธากับสมาคมวิชาชีพ (วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) Engineering Institute of Thailand) และวิศวกรมืออาชีพ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิศวศึกษาตามกรอบของ ABET และ TABEE

โครงการสร้างการปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาวิศวกรรมโยธากับสมาคมวิชาชีพ (วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) Engineering Institute of Thailand) และวิศวกรมืออาชีพ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิศวศึกษาตามกรอบของ ABET และ TABEE… ในงานนี้ ท่าน รศ.ดร.สงวน วงษ์ชวลิตกุล ประธาน วสท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2

 659 total views

Read more

📣การประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ ๗ เรื่อง ความท้าทายของการศึกษาไทยในความปกติใหม่ (The Challenges of Thai Education in the New Normal)

กำหนดการส่งบทความ กำหนดการส่งบทความฉบับสมบูรณ์ (Pull paper) เปิดรับการลงทะเบียน ส่งผลงานและชำระเงิน  – วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ 2563 วันสุดท้ายของการลงทะเบียนส่งผลงานและชำระเงิน       – วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2564 

 988 total views,  3 views today

Read more

✅อาจารย์ ดร.วันเกษม สัตยานุชิต, อาจารย์ศศิวิมล เปียหมื่นไวยและ อาจารย์วรายุ ศิรินนท์ เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัย ✅#หัวข้อ The Comparative Study of Attitude among Entrepreneurs in Vongchavalitkul University Business Incubator Project towards Logistics Management 📌ในงานประชุมวิชาการ ระดับชาติและนานาชาติ ในความร่วมมือ 12 สถาบัน ประจำปี 2563

 1,517 total views

 1,517 total views

Read more

✅วันศุกร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ “Human Subject Protection Course” ณ ห้องประชุมแคแสด ชั้น 3 อาคารขวัญแก้ว

 1,145 total views

 1,145 total views

Read more

✅วันที่ 9 กันยายน 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดบริการวิชาการในหัวข้อการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำหรับนักศึกษาหญิงชั้น ปวช. ปี 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา

 1,112 total views

 1,112 total views

Read more

✅ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.พตต.หญิง ดร.พูนรัตน์ ลียติกุล เข้าร่วมรับรางวัลพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ บุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2563

<iframe src=”https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FPublicHealth.VU%2Fposts%2F3244441062258878&show_text=true&width=552&height=766&appId” width=”552″ height=”766″ style=”border:none;overflow:hidden” scrolling=”no” frameborder=”0″ allowTransparency=”true” allow=”encrypted-media”></iframe>  738 total views,  2 views today

 738 total views,  2 views today

Read more

✅คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ผศ.ดร.วลัญช์ชยา เขตบำรุง และอ.จิราภรณ์ ประธรรมโย ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในโครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ณ ชุมชนหนองมะค่า อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา

 1,428 total views,  1 views today

 1,428 total views,  1 views today

Read more

✅คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายสถาบันการศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ จังหวัดนครราชสีมา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 1,534 total views,  1 views today

 1,534 total views,  1 views today

Read more