✅อาจารย์ ดร.วันเกษม สัตยานุชิต, อาจารย์ศศิวิมล เปียหมื่นไวยและ อาจารย์วรายุ ศิรินนท์ เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัย ✅#หัวข้อ The Comparative Study of Attitude among Entrepreneurs in Vongchavalitkul University Business Incubator Project towards Logistics Management 📌ในงานประชุมวิชาการ ระดับชาติและนานาชาติ ในความร่วมมือ 12 สถาบัน ประจำปี 2563

Read more

✅วันศุกร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ “Human Subject Protection Course” ณ ห้องประชุมแคแสด ชั้น 3 อาคารขวัญแก้ว

Read more

✅วันที่ 9 กันยายน 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดบริการวิชาการในหัวข้อการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำหรับนักศึกษาหญิงชั้น ปวช. ปี 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา

Read more

✅ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.พตต.หญิง ดร.พูนรัตน์ ลียติกุล เข้าร่วมรับรางวัลพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ บุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2563

<iframe src=”https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FPublicHealth.VU%2Fposts%2F3244441062258878&show_text=true&width=552&height=766&appId” width=”552″ height=”766″ style=”border:none;overflow:hidden” scrolling=”no” frameborder=”0″ allowTransparency=”true” allow=”encrypted-media”></iframe>

Read more

✅คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ผศ.ดร.วลัญช์ชยา เขตบำรุง และอ.จิราภรณ์ ประธรรมโย ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในโครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ณ ชุมชนหนองมะค่า อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา

Read more

✅คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายสถาบันการศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ จังหวัดนครราชสีมา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Read more

📚อ.ดร.ณัฐวัฒม์ วงษ์ชวลิตกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ฯ นำคณบดีและคณาจารย์คณะนิติศาสตร์ ทำความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยและศฝร.ภ.3

Read more

📚นายณัฐพล พงษ์เผือก นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เข้ารับประกาศนีบัตรเชิดชูเป็น เยาวชนดีเด่นด้านการบำเพ็ญประโยชน์

Read more

📚ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิรันดร์ ดุจจานุทัศน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่ผู้ที่เป็นต้นแบบด้านคุณธรรม หรือรางวัล บุคคลดีศรีคุณธรรมโคราช ประจำปี 2562

Read more