Saturday, December 2, 2023

News-Advertise

News-Advertise

📌ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2563 Click เพื่อดูรายชื่อ

Loading

Read More
News-Advertise

📌ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ Click ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

Loading

Read More
News-Advertise

📌ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2563

ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูปีการศึกษา 2563 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล แนวปฏิบัติการสอบข้อเขียน ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสวมหน้ากากอนามัย และวัดอุณหภูมิก่อนเข้าห้องสอบที่จุดคัดกรองของมหาวิทยาลัย ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเข้าห้องสอบได้ในเวลา ๐๘.๕๕ น. แต่ไม่เกิน ๐๙.๓๐ น. ให้เตรียมบัตรประชาชนเพื่อเป็นหลักฐานการยืนยันตัวตนในการเข้าสอบ สามารถนำกระเป๋าถือสตรี หรือกระเป๋าสัมภาระเข้าห้องสอบได้ และให้จัดวางไว้ในที่กำหนด ห้ามใช้เครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดขณะทำการสอบ

Loading

Read More
News-Advertise

📌ยื่นแจ้งสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา 1/2563

ยื่นแจ้งสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา 1/2563 กดที่นี่ เมื่อกรอกเรียบร้อยแล้วพิมพ์เอกสารแนบหลักฐานยื่นที่ห้องทะเบียนเพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อมูล หากพบปัญหาในการกรอกข้อมูลติดต่อศูนย์ไอที ผ่านทาง ITVU Fanpage ม.วงษ์ชวลิตกุล

Loading

Read More
News-Advertise

📑ประกาศรับสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประกาศมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เรื่อง  การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ———————————————————————————————————-           ตามที่คณะกรรมการคุรุสภามีมติให้การรับรองประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ให้สามารถจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยจัดในที่ตั้งและรับนักศึกษาได้ไม่เกิน ๑๕๐ คน นั้น มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลได้กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังรายละเอียดตามลำดับดังต่อไปนี้ เพิ่มเติม

Loading

Read More