📌ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2563

ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูปีการศึกษา 2563 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล แนวปฏิบัติการสอบข้อเขียน ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสวมหน้ากากอนามัย และวัดอุณหภูมิก่อนเข้าห้องสอบที่จุดคัดกรองของมหาวิทยาลัย ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเข้าห้องสอบได้ในเวลา ๐๘.๕๕ น. แต่ไม่เกิน ๐๙.๓๐ น. ให้เตรียมบัตรประชาชนเพื่อเป็นหลักฐานการยืนยันตัวตนในการเข้าสอบ สามารถนำกระเป๋าถือสตรี หรือกระเป๋าสัมภาระเข้าห้องสอบได้ และให้จัดวางไว้ในที่กำหนด ห้ามใช้เครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดขณะทำการสอบ

Read more