การเรียนรูปแบบออนไลน์ รายวิชาภาคฤดูร้อน 3/2562 ในภาวะป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

รายวิชาภาคฤดูร้อน ที่เปิดสอนออนไลน์

คณะพยาบาลศาสตร์

 
รหัสวิชาชื่อวิชาสื่อที่ใช้ในการสอนอาจารย์ผู้สอน
80110460จิตวิทยาพัฒนาการและพฤติกรรมมนุษย์– ผ่านระบบ Google Classroom และ Facebookอ.สมฤดีดีดวนพะเนา
802101สารสนเทศทางการพยาบาล– ผ่านระบบ Google Classroom อ.ปณิตาปรีชากรกนกกุล
80220860การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น– ผ่านระบบ Google Classroom และ Facebookอ.ดร.รุ่งรัตน์สุขะเดชะ
80220960การพยาบาลผู้ใหญ่ 1– ผ่านระบบ Facebookอ.วริศราปั่นทองหลาง
80231960การพยาบาลอนามัยชุมชน– ผ่านระบบ Facebookอ.กรุณาประมูลสินทรัพย์
80232060/802324การพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1– ผ่านระบบ Google Classroom และ Facebookอ.อินทิพรปักเคเต
803102การดูแลสุขภาพด้วยภูมิปัญญาไทย– ผ่านระบบ Facebookผศ.อรพรรณอุดมพร
803303การศึกษาอิสระ– พบอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นกลุ่ม  
802312การพยาบาลผู้ใหญ่ 2*พบอาจารย์ผู้สอนในวันที่ 23 มีนาคม 2563อ.นิภัทราเศรษฐทจันทร์
802313การพยาบาลผู้สูงอายุ*พบอาจารย์ผู้สอนในวันที่ 23 มีนาคม 2564อ.ปทิตตาทรวงโพธิ์
802316การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 1*พบอาจารย์ผู้สอนในวันที่ 23 มีนาคม 2565อ.สุมนทิพย์บุญเกิด
802317การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 2*พบอาจารย์ผู้สอนในวันที่ 23 มีนาคม 2566อ.สมฤดีดีดวนพะเนา

คณะนิติศาสตร์

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่่มเติม

รหัสวิชาชื่อวิชาสื่อที่ใช้ในการสอนอาจารย์ผู้สอน
12023011/1202501กฎหมายมหาชนเบื้องต้น– ไฟล์เอกสารประกอบการสอน  ไฟล์เสียงบรรยาย  อ.บุญชณัฏฐาสุขเสมอ
     ไลน์สดบรรยายสรุปเนื้อหาครั้งสุดท้าย  วีดีโอบรรยาย  
120350/1204511/1204833กฎหมายการคลังและภาษีอากร– ไฟล์เอกสารประกอบการสอน  ไฟล์เสียงบรรยาย  อ.บุญชณัฏฐาสุขเสมอ
     ไลน์สดบรรยายสรุปเนื้อหาครั้งสุดท้าย  วีดีโอบรรยาย  
1203812สัมมนากฎหมายธุรกิจ อ.สิทธิพรภู่นริศ
1204361ปัญหาในกฎหมายธุรกิจ   
1204551กฎหมายประกันสังคม– หนังสือ ตำราที่เกี่ยวกับประกันสังคม เอกสาร สื่อการสอนอ.นิตยานิยมไร่
    บทความ  เสียง วีดีโอคอลทาง Grour Line  

คณะสาธารณสุขศาสตร์

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่่มเติม

ว.ด.ป.เวลารหัสวิชาชื่อวิชาสื่อที่ใช้ในการสอนอาจารย์ผู้สอน
จันทร์09.00-11.00830156ฟิสิกส์สำหรับสาธารณสุข-Power Point,  Line live,  Zoomผศ.ดร.พัชรินทร์อาตมียะนันท์
 13.00-15.00     
พุธ09.00-11.00     
 13.00-15.00     
พุธ08.00-12.00830157ชีววิทยาทั่วไป-Power Point,  Line live,  Zoomอ.ศรีสกุลชนะพันธ์
พฤหัสบดี09.00-11.00     
 13.00-15.00     
จันทร์09.00-11.00830261จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสำหรับสาธารณสุข-Power Point,  Line live,  Zoomอ.ศรีสกุลชนะพันธ์
 13.00-15.00     
อังคาร09.00-11.00     
 13.00-15.00     
จันทร์09.00-11.008.0153หลักการสาธารณสุข-Power Point,  Line live,  Zoomอ.กัญนิกาอยู่สำราญ
 13.00-15.00     
อังคาร09.00-12.00831283การส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม-Power Point,  Line live,  Zoomอ.กัญนิกาอยู่สำราญ
 13.00-15.00     
พุธ08.00-12.00831286สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์– Power point, facebook line, อ.จุนหน่อแก้ว
พฤหัสบดี08.00-12.00    Video Call Messenger  
       
อังคาร09.00-12.008313391การยศาสตร์และสรีรวิทยาในการทำงาน– Power point,  Zoom, Line liveอ.พานิชแก่นกาญจน์
 13.00-16.00     
จันทร์09.00-12.008314491วิศวกรรมความปลอดภัย– Power point,  Zoom, Line liveอ.พานิช  แก่นกาญจน์
 13.00-16.00     
พฤหัสบดี08.00-12.008314521การสัมมนาอาชีวอนามัย และความปลอดภัย– Power point, facebook live, Zoomอ.ณัฐวรรณเลิศภิญโญชัยถาวร
 13.00-17.00    Video Call Messenger  
       

คณะบริหารธุรกิจ

ดาวโหลดรายละเอียดเพิ่่มเติม

เวลารหัสวิชาชื่อวิชาสื่อที่ใช้ในการสอนอาจารย์ผู้สอน
09.00-16.00212297จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสำหรับการโรงแรม– Zoom, Google  Classroom, Lineอ.สิริรักษ์รัตนานิคม
09.00-16.00217002การสำรวจและวิจัยสำหรับการท่องเที่ยว– Zoom, Google  Classroom, Lineอ.สิริรักษ์รัตนานิคม
09.00-16.00217003การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน– Zoom, Google  Classroom, Lineอ.ญาณเดชชื่นจิตต์
09.00-16.00218018การจัดการที่พัก– Zoom, Google  Classroom, Lineอ.รามณรงค์นิลกำแหง
08.00-17.00218028การจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ– Zoom, Google  Classroom, Lineอ.โชคดีคู่ทวีกุล
09.00-12.002102293จริยธรรมธุรกิจ– Microsoft Teamอ.กรปรียาใจสำราญ
13.00-16.002111303การตลาดระดับโลก– Zoomอ.สมรัฐวงษ์ชวลิตกุล
13.00-16.002111304การบัญชีระหว่างประเทศ– Zoomอ.สุภาวดีปิ่นน้อย
09.00-16.00213301/223301การบัญชีขั้นกลาง 1-Zoom, Google Classroom, Facebook, Lineอ.ธาริณีอังค์ยศ
09.00-16.00213302/223302การบัญชีขั้นกลาง 2-Zoom, Google Classroom, Facebook, Lineอ.สมทรงคันธนที
09.00-12.00213414/223431การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ-Zoom, Google Classroom, Facebook, Lineอ.สุนันทาปาสาเลา
13.00-16.00223426สัมมนาการภาษีอากร-Zoom, Google Classroom, Facebook, Lineอ.ธมนวรรณป้อมสนาม

ป.โท

ดาวโหลดรายละเอียดเพิ่่มเติม

ว.ด.ป.เวลารหัสวิชาชื่อวิชาสื่อที่ใช้ในการสอนอาจารย์ผู้สอน
20 มี.ค. 6309.00-16.009162108สถิติสำหรับงานวิจัย– Zoomผศ.ดร.อำพลนววงศ์เสถียร
21 มีค. 6309.00-16.00  – Zoomผศ.ดร.อำพลนววงศ์เสถียร
4 เม.ย. 6309.00-16.00  – Zoomอ.ดร.พิทยาผ่อนกลาง
25 เม.ย. 6309.00-16.00  – Zoomผศ.ดร.ชัยนิกรกุลวงษ์
2 พ.ค. 6309.00-16.00  – Zoomผศ.ดร.ชัยนิกรกุลวงษ์
21 มี.ค. 6309.00-16.009116041การจัดการการตลาด– Zoomผศ.อัจฉราพรรณตั้งจาตุรโสภณ
28 มี.ค. 6309.00-16.00  – Zoomผศ.อัจฉราพรรณตั้งจาตุรโสภณ
4 เม.ย. 6309.00-16.00  – Zoomผศ.อัจฉราพรรณตั้งจาตุรโสภณ
25 เม.ย. 6309.00-16.00  – Zoomผศ.อัจฉราพรรณตั้งจาตุรโสภณ
5 เม.ย. 63 9116091เศรษฐกิจ สังคม และกฎหมาย– Zoomอ.กัลยาพิมพ์เพราะ
26 เม.ย. 63   – Zoomอ.กัลยาพิมพ์เพราะ

คณะศึกษาศาสตร์  

ดาวโหลดรายละเอียดเพิ่่มเติม

รหัสวิชาชื่อวิชาสื่อที่ใช้ในการสอนอาจารย์ผู้สอนรหัสเข้าร่วม
10010159พัฒนาการทางวิทยาศาสตร์– Google Classroomอ.เทอดทูนค้าขาย74dqpa4
10010359วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน– Google Classroomอ.ดุรงค์ฤทธิ์สุขสมบัติyfpfhc4
10012259/100147จริยธรรมกับชีวิต– Google Classroomอ.สุขุมพระเดชพงษ์jttwpfz
10014559/100204ภาษาอังกฤษเพื่อการฟังและพูด– Google Classroomอ. Josemari วิลลาซิส V.Cordovafpblked
10014659/100205ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร– Google Classroomอ.Eunice Barbara คาบาดิง Cabading Noviowluv6lr
10014759ภาษาอังกฤษเพื่อการอ่านและเขียน– Google Classroomอ.ดร.ดำรงแสนสิงห์efrmts7
10014859/100207ภาษาอังกฤษเพื่อการฟังและพูด– Google Classroomอ.แสงจ่อยอินทจักรfpblkek
100174ทักษะการคิดกับการใช้เหตุผล– Google Classroomอ.ดร.บุญญ์กัญญ์จิระเพิ่มพูน3exlnqh
100200การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร– Lineอ.ดร.มารวยปณะราชID: 0819972204
100206ภาษาอังกฤษเพื่อการอ่านและเขียน– Google Classroomอ.ณัฐธยาน์ทำดีwoi37oz
5001013ภาษาอังกฤษสำหรับนิเทศศาสตร์– Google Classroomอ.ณัฐธยาน์ทำดีzbemkhw
10010759พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ– Google Classroomอ.ธีระ ลิ้มศรีประพันธ์6vctxzg

คณะวิศวกรรมศาสตร์  

ลำดับว.ด.ป.เวลารหัสวิชาชื่อวิชาสื่อที่ใช้ในการสอนอาจารย์ผู้สอน
1.16 มีค.-29 พ.ค. 6308.30-16.30 4203397การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ– Google Classroom, Google meetอ.ปิติภูมิโพสาวัง
 (45 วัน)      
2.อังคาร09.00-16.004012402การออกแบบระบบทางความร้อน-Powerpoint, โปรแกรม Zoom, เอกสารประกอบการสอนอ.ดร.ยุทธชัยเกี้ยวสันเทียะ
3.ศุกร์09.00-16.004012401การออกแบบเครื่องจักรกล 2-Powerpoint, Line, เอกสารประกอบการสอนอ.อนุรักษ์มะโนมัย

วิธีการตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาลงทะเบียน ในรายวิชาที่เปิดสอนในภาคฤดูร้อน 2562 พร้อมอีเมลและเบอร์โทรศัพท์ของนักศึกษา เพื่อใช้ในการติดต่อนักศึกษา