VU-News

 

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

คณะผู้บริหาร นำโดย….อาจารย์ ดร. ณัฐวัฒม์ วงษ์ชวลิตกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ,ผศ.ดร พัชรินทร์ อาตมียะนันท์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร, อาจารย์ ดร. อรรถพงษ์ โภชน์เกาะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์, ผศ.ดร.ชีวินทร์ ลิ้มศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ, อาจารย์

Loading

หลักสูตรการศึกษาที่เปิดสอน
หลักสูตรอบรมระยะสั้น
แผนที่
หอพักสตรี วี.ยู.
ระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล
แหล่งความรู้ สังคม วัฒนธรรม ธรรมชาติ