อธิการบดี
อาจารย์ ดร.ณัฐวัฒม์ วงษ์ชวลิตกุล
อธิการบดี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

รองอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ อาตมียะนันท์
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
อาจารย์ ดร.ประยงค์ กีรติอุไร
รองอธิการบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันตำรวจโทหญิง ดร.รังสิยา วงศ์อุปปา
ปฏิบัติหน้าที่แทน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้
อาจารย์ ดร.อรรถพงษ์ โภชน์เกาะ
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดา หันกลาง
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ผู้ช่วยอธิการบดี

อาจารย์เมธาพร กาญจนเตชะ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย

คณบดี

อาจารย์ ดร.อธิต ทิวะศะศิธร์
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมตตา ดีเจริญ
คณบดีคณะนิเทศศาสตร์
รองศาสตราจารย์สิริรัตน์ ฉัตรชัยสุขา
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยนิกร กุลวงษ์
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทชย เพชรเลียบ
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
อาจารย์เมธาพร กาญจนเตชะ
คณบดีคณะนิติศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัฐยา บุญกองแสน
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรุง กุลชาติ
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผู้อำนวยการ

นางชมพู เต้าประจิม
ผู้อำนวยการสำนักอธิการบดี
อาจารย์ ดร.สุขุมาล เกิดนอก
ผู้อำนวยการสำนักแผนยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ
อาจารย์วิสิฐศักดิ์ รักพร
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานักศึกษา
นางสาวช่อผกา สุวรรณโอภาศรี
ผู้อำนวยการสำนักบัญชี การเงิน และงบประมาณ
อาจารย์ ดร.จอมภัค จันทะคัต
ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรมนุษย์
นางสาวมณีฑิภาศ์ อาตมียะนันท์
ผู้อำนวยการศูนย์วิเทศสัมพันธ์และบริหารสื่อสารการตลาด
อาจารย์ ดร.อลงกต ยะไวทย์
รักษาการผู้อำนวยการสำนักบรรณสารและสารสนเทศ
อาจารย์บุญชณัฎฐา สุขเสมอ
ผู้อำนวยการสถาบันเสริมศึกษาและวิชาชีพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
รองศาสตราจารย์ พันตำรวจตรีหญิง ดร.พูนรัตน์ ลียติกุล
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาการเสพติด
อาจารย์ ดร.ปิติภูมิ โพสาวัง
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชิตพงษ์ เกตุถนอม
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ
อาจารย์ ดร.ธนบดี ชุ่มกลาง
ผู้อำนวยการสำนักบริการการศึกษา

หัวหน้างาน

นายชลธี ศิลา
หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์วรายุ ศิรินนท์
หัวหน้างานแผนและบริหารความเสี่ยง
อาจารย์ศริญญา นาคสระน้อย
หัวหน้างานบริการวิชาการ
อาจารย์ ดร.พิทยา ผ่อนกลาง
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
นางสาวศรีนวล ยนจอหอ
หัวหน้างานบริการการศึกษา
นางสุกัญญา สมัย
หัวหน้างานบัญชี
อาจารย์ลลิตพรรณ ปัญญานาค
หัวหน้างานบริหารสื่อออนไลน์
อาจารย์ ดร.สุรีพร มีหอม
หัวหน้างานประกันและพัฒนาคุณภาพ
อาจารย์ ดร.ชุติมา พรหมผุย
หัวหน้างานวิชาการ
นายพละกันฑ์ อาศัย
หัวหน้างานอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง
อาจารย์สายสวาท โครตสมบัติ
หัวหน้างานสหกิจศึกษา
อาจารย์อุษา ไขขุนทด
หัวหน้างานห้องสมุด
อาจารย์บารมี วรรณพงศ์เจริญ
ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
อาจารย์ ดร.รัตน์ดา เลิศวิชัย
หัวหน้างานการจัดการความรู้
อาจารย์ปิยะพงษ์ สิงห์บัว
หัวหน้างานนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา
อาจารย์พิชนิกา มาสุข
หัวหน้างานบริหารงานสื่อสารองค์กร