คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย

อธิการบดี

อาจารย์ ดร.กิตติ วงษ์ชวลิตกุล

อธิการบดี

รองอธิการบดี

รองศาสตราจารย์ฉวีวรรณ โพธิ์ศรี
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร/รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี ศุจิจันทรรัตน์
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สงวนพงศ์ ชวนชม
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีวินทร์ ลิ้มศิริ
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

คณบดี

อาจารย์ บุษบาบรรณ ไชยศิริ
คณบดีคณะนิเทศศาสตร์
อาจารย์ ดร.อธิต ทิวะศะศิธร์
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
รองศาสตราจารย์สิริรัตน์ ฉัตรชัยสุชา
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีวินทร์ ลิ้มศิริ​
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัฐยา บุญกองแสน
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
อาจารย์ ดร.ศิริวัฒน์ สาระเขตต์
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
อาจารย์ ดร.วิทชย เพชรเลียบ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิตติพงษ์ สุวรรณสน
คณบดีคณะนิติศาสตร์

ผู้อำนวยการ

นางชมพู เต้าประจิม
ผู้อำนวยการสำนักอธิการบดี
อาจารย์วิสิฐศักดิ์ รักพร
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานักศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดา หันกลาง
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ
รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี ศุจิจันทรรัตน์
ผู้อำนวยการสำนักงานแผนและประกันคุณภาพ
อาจารย์ สมรัฐ วงษ์ชวลิตกุล
ผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สงวนพงศ์ ชวนชม
ผู้อำนวยการสำนักบริการการศึกษา

หัวหน้างาน

อาจารย์ อรรถพงษ์ โภชน์เกาะ
หัวหน้างานบริการการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ อาตมียะนันท์
หัวหน้างานวิชาการ
นางแสงเดือน แสงมณี
หัวหน้างานบัญชีและทรัพย์สิน
อาจารย์ ดร.ประยงค์ กีรติอุไร
หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา
อาจารย์ ดร. สุจินดา สถิรอนันต์
หัวหน้างานแผนและบริหารความเสี่ยง
นางเพ็ญนภา ประดิษฐ์ค่าย
หัวหน้างานบุคคล
นายชลธี ศิลา
หัวหน้างานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
นางอุษา ไขขุนทด
หัวหน้างานห้องสมุด
อาจารย์สายสวาท  โคตรสมบัติ
หัวหน้างานสหกิจศึกษา
อาจารย์บารมี วรรณพงศ์เจริญ
ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
อาจารย์ ดร. วันเกษม สัตยานุชิต
หัวหน้าศูนย์บริหารสื่อสารการตลาด