คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย : ผู้รับใบอนุญาต และอธิการบดี