คณะศึกษาศาสตร์

1. คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน
ผศ.ดร.ชวลิตเกตุกระทุ่ม
โทร. 081-547-0606
5. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ป.โท)
นส.เพ็ญนภา ป้อมสูงเนิน
โทร. 094-282-8889
2. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ (ป.ตรี)
อ.ประภัสสร กองทอง
โทร. 093-540-3698
6. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ป.โท)
รศ.ดร.จำเริญรัตน์ จิตต์จิรวรรย์
โทร. 081-877-0260
3. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ป.ตรี)
ดร.สมพร ชาลีเครือ
โทร. 086-355-2920
7. คณะศึกษาศาสตร์ ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (ป.เอก)
ผศ.ดร.สงวนพงษ์ ชวนชม
โทร. 081-877-9644
4. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป (ป.ตรี)
ดร.รัตน์ดา เลิศวิชัย
โทร. 081-389-0005