คณะศึกษาศาสตร์

1. คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน

ผศ.ดร.ชวลิตเกตุกระทุ่ม

โทร. 081-547-0606

2. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ (ป.ตรี)

อ.ประภัสสร กองทอง

โทร. 093-540-3698

3. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ป.ตรี)

ดร.สมพร ชาลีเครือ

โทร. 086-355-2920.

4. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป (ป.ตรี)

ดร.รัตน์ดา เลิศวิชัย

โทร. 081-389-0005

5. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ป.โท)

นส.เพ็ญนภา ป้อมสูงเนิน

โทร. 094-282-8889

6. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ป.โท)

อาจารย์ ดร.อำนาจ อยู่คำ

โทร. 089-8498497

7. คณะศึกษาศาสตร์ ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (ป.เอก)

อาจารย์ ดร.วรสิทธิ์ รัตนวราหะ

โทร. 087-8729711