ติดต่อเรา

ที่ตั้ง เลขที่ 84 หมู่ 4 ถนนมิตรภาพ-หนองคาย ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

เบอร์โทรติดต่อ โทร.044-009711 โทรสาร 0-4400-9712

ผู้ประสานงานหลักสูตร

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร-ติดต่อสอบถามผู้ประสานงานของคณะ

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ผู้ติดต่อประสานงาน : อาจารย์ อินทิพร ปักเคเต
เบอร์โทรติดต่อ 0872376221
ผู้ติดต่อประสานงาน : นางสาว กรรณิกา กองจันทร์ เบอร์โทรติดต่อ 0903396590
หลักสูตรประกาศณียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
ผู้ติดต่อประสานงาน : พันเอกหญิง ดร.กัลยา ไผ่เกาะ
เบอร์โทรติดต่อ 0894883245
ผู้ติดต่อประสานงาน : อาจารย์สุมนทิพย์ บุญเกิด เบอร์โทรติดต่อ 00817895994
ติดตามข่าวสารจากคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จาก Line@swk5230r

กลุ่มไลน์งานประชาสัมพันธ์คณะพยาบาล
กลุ่มไลน์งานประชาสัมพันธ์คณะพยาบาล
1. คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน
ผศ.ดร.ชวลิตเกตุกระทุ่ม
โทร. 081-547-0606
5. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ป.โท)
นส.เพ็ญนภา ป้อมสูงเนิน
โทร. 094-282-8889
2. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ (ป.ตรี)
อ.ประภัสสร กองทอง
โทร. 093-540-3698
6. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ป.โท)
รศ.ดร.จำเริญรัตน์ จิตต์จิรวรรย์
โทร. 081-877-0260
3. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ป.ตรี)
ดร.สมพร ชาลีเครือ
โทร. 086-355-2920
7. คณะศึกษาศาสตร์ ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (ป.เอก)
ผศ.ดร.สงวนพงษ์ ชวนชม
โทร. 081-877-9644
4. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป (ป.ตรี)
ดร.รัตน์ดา เลิศวิชัย
โทร. 081-389-0005
 
 1. คณะสาขาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์
   อ.ธนบดี (หัวหน้าสาขาสาธารณสุขศาสตร์)
    โทร. 091-5452691
   2. คณะสาขาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
   อ.ดร.วิทชย (ประธานหลักสูตร)
   โทร. 081-8982724
   3. อ.พจนีย์ (ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะวิชา)
   โทร. 099-6064789

ติดตามข่าวสารจากคณะสาขาสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จาก Facebook: https://www.facebook.com/PublicHealth.VU/

QR Code ของคณะสาธารณสุขศาสตร์

 

เบอร์โทรติดต่อหน่าวยงานภายใน มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

คณะเบอร์ภายในติดต่อคณะต่างๆ

คณะบริหารธุรกิจ

 
– สำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจ239
– สาขาวิชาการตลาด217
– สาขาวิชาการบัญชี217
– สาขาวิชาการจัดการ219
– สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์225
– สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ217
– สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร217
– สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว219
– สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์225
– บัณฑิตศึกษา225

คณะศึกษาศาสตร์

 
– สำนักงานคณบดีคณะศึกษาศาสตร์123
– สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป257
– สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย257
– สาขาวิชาการเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์260
– หมวดวิชาศึกษาทั่วไป109
– สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน258
– สาขาวิชาการบริหารการศึกษา123

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 
– สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์247
– สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์240
– สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์241
– สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า248
– สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม248
– สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา250
– สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล253, 254
– ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์245
– ห้องปฏิบัติการเคมี251
– ห้องปฏิบัติการกลศาสตร์246

คณะพยาบาลศาสตร์

 
– สำนักงานคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์228
ห้องพยาบาลศาสตร์222

คณะสาธารณสุขศาสตร์

 
– สำนักงานคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์119
– สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์223
– สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย265

คณะนิเทศศาสตร์ 

 
คณะนิเทศศาสตร์203, 256

คณะนิติศาสตร์ 

 
– คณะนิติศาสตร์ 131131

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

 
– คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์405
ศูนย์/สำนักงานเบอร์ภายในติดต่อคณะต่างๆ

ห้องอธิการบดี

 

107
ห้องรองอธิการบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ108
ห้องรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร126
ห้องรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา127
ห้องรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ128
ห้องรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง122
ห้องรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง229

สำนักอธิการบดี

 
– งานธุรการ104, 105
– งานบุคคล100
– งานสภามหาวิทยาลัย232
– งานอาคารสถานที่และซ่องบำรุง305
– หน่วยผลิตเอกสาร231

สำนักการคลัง

 
– งานบัญชีและทรัพย์สิน129, 266, 267
– งานการเงิน261, 262
– ร้านค้า/สหกรณ์130

สำนักบริการการศึกษา

 
งานวิชาการ102
งานบริการการศึกษา103

สำนักแผนและประกันคุณภาพ

 
– งานแผนและบริหารความเสี่ยง124
– งานประกันคุณภาพการศึกษา229

สำนักบรรณสารและสารสนเทศ

 
– (ชั้น 3) ผู้อำนวยการ
– (ชั้น 4)
– (ชั้น 5)
203
304
227

สำนักพัฒนานักศึกษา 

 
– สำนักพัฒนานักศึกษา101

สำนักวิจัยและบริการวิชาการ

 
– สำนักวิจัยและบริการวิชาการ233
ศูนย์บริหารสื่อสารการตลาด125,209
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 123
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  118, 218
ห้องเซิร์ฟเวอร์ 110
ห้องประชุม 1105 อาคารมุข-ปราณี 237
ห้องประชุม 1106 อาคารมุข-ปราณี238
ห้องคอนโทรลหอประชุมวงษ์ชวลิตกุล 266
ห้องประชุม 1106 อาคารมุข-ปราณี234