ติดต่อเรา

ที่ตั้ง เลขที่ 84 หมู่ 4 ถนนมิตรภาพ-หนองคาย ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

เบอร์โทรติดต่อ โทร.044-009711 โทรสาร 0-4400-9712

Email: vong@vu.ac.th

ผู้ประสานงานหลักสูตร

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร-ติดต่อสอบถามผู้ประสานงานของคณะ

ผู้ประสานงานหลักสูตร

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร-ติดต่อสอบถามผู้ประสานงานของคณะ

เบอร์โทรติดต่อหน่าวยงานภายใน มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

คณะเบอร์ภายในติดต่อคณะต่างๆ

คณะบริหารธุรกิจ

 
– สำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจ239
– สาขาวิชาการตลาด217
– สาขาวิชาการบัญชี217
– สาขาวิชาการจัดการ219
– สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์225
– สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ217
– สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร217
– สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว219
– สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์225
– บัณฑิตศึกษา225

คณะศึกษาศาสตร์

 
– สำนักงานคณบดีคณะศึกษาศาสตร์123
– สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป257
– สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย257
– สาขาวิชาการเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์260
– หมวดวิชาศึกษาทั่วไป109
– สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน258
– สาขาวิชาการบริหารการศึกษา123

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 
– สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์247
– สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์240
– สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์241
– สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า248
– สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม248
– สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา250
– สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล253, 254
– ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์245
– ห้องปฏิบัติการเคมี251
– ห้องปฏิบัติการกลศาสตร์246

คณะพยาบาลศาสตร์

 
– สำนักงานคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์228
ห้องพยาบาลศาสตร์222

คณะสาธารณสุขศาสตร์

 
– สำนักงานคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์119
– สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์223
– สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย265

คณะนิเทศศาสตร์ 

 
คณะนิเทศศาสตร์203, 256

คณะนิติศาสตร์ 

 
– คณะนิติศาสตร์ 131131

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

 
– คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์405
ศูนย์/สำนักงานเบอร์ภายในติดต่อคณะต่างๆ

ห้องอธิการบดี

 

107
ห้องรองอธิการบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ108
ห้องรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร126
ห้องรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา127
ห้องรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ128
ห้องรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง122
ห้องรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง229

สำนักอธิการบดี

 
– งานธุรการ104, 105
– งานบุคคล100
– งานสภามหาวิทยาลัย232
– งานอาคารสถานที่และซ่องบำรุง305
– หน่วยผลิตเอกสาร231

สำนักการคลัง

 
– งานบัญชีและทรัพย์สิน129, 266, 267
– งานการเงิน261, 262
– ร้านค้า/สหกรณ์130

สำนักบริการการศึกษา

 
งานวิชาการ102
งานบริการการศึกษา103

สำนักแผนและประกันคุณภาพ

 
– งานแผนและบริหารความเสี่ยง124
– งานประกันคุณภาพการศึกษา229

สำนักบรรณสารและสารสนเทศ

 
– (ชั้น 3) ผู้อำนวยการ
– (ชั้น 4)
– (ชั้น 5)
203
304
227

สำนักพัฒนานักศึกษา 

 
– สำนักพัฒนานักศึกษา101

สำนักวิจัยและบริการวิชาการ

 
– สำนักวิจัยและบริการวิชาการ233
ศูนย์บริหารสื่อสารการตลาด125,209
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 123
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  118, 218
ห้องเซิร์ฟเวอร์ 110
ห้องประชุม 1105 อาคารมุข-ปราณี 237
ห้องประชุม 1106 อาคารมุข-ปราณี238
ห้องคอนโทรลหอประชุมวงษ์ชวลิตกุล 266
ห้องประชุม 1106 อาคารมุข-ปราณี234