ประวัติและความเป็นมา

ประวัติและความเป็นมา

จากจุดเริ่มต้นเล็ก ๆ ที่ต้องการเติมเต็มโอกาสทางการศึกษาบนพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 30 ปีที่ผ่านมา จุดเริ่มต้นเล็ก ๆ นั้นได้เติบโตจนกลายเป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาคุณภาพ ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถรุ่นแล้วรุ่นเล่าออกมาสู่สังคมอย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยตลอดมา และในวันนี้ วันที่โลกใบเติมแคบลงด้วยเทคโนโลยี เส้นแบ่งระหว่างประเทศค่อย ๆ เลือนหายกลายเป็นหนึ่งเดียวกัน มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลยังคงมุ่งมั่นผลิตและพัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพ ตามเจตนารมณ์เดิมที่เคยยึดมั่นมาตลอด 30 ปี ในฐานะมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมหาวิทยาลัยแห่งความก้าวหน้า
          มหาวิทยาลัยตระหนักดีว่า “คุณภาพการศึกษาที่แท้จริง ต้องเป็นภาพรวมของกระบวนการคิดที่ทันสมัย จึงจะสามารถนำพาการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติการ การเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพ การพัฒนาบุคลิกภาพ และจะผลิตบัณฑิตให้เติบโตเป็นคนดี และคนเก่งอยู่ในบุคคลเดียวกันนั่นถือเป็นพันธกิจของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล สู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความก้าวหน้า ” มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งได้รับการสถาปนาขึ้น เมื่อ วันที่ 2 มีนาคม 2527 โดยมี นายมุข วงษ์ชวลิตกุล เป็นผู้ได้รับใบอนุญาต และ นางปราณี วงษ์ชวลิตกุล เป็นอธิการบดี ให้จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา มีชื่อว่า วิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล และได้เปิดดำเนินการบริหารจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาในระดับปริญญาตรี รวม 2 คณะวิชา คือ คณะนิติศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2527 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลได้ดำเนินการตามพันธกิจของการอุดมศึกษาครบถ้วนทุกประการ มีการพัฒนาการศึกษาเจริญก้าวหน้าตามพันธกิจมาโดยลำดับ จนถึงปีการศึกษา 2536 สภาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล พิจารณาเห็นว่าวิทาลัยวงษ์ชวลิตกุลได้ปฏิบัติพันธกิจต่าง ๆ ครบถ้วนตามเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษาตามที่ทบวงมหาวิทยาลัย (ปัจจุบัน คือ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ สกอ.) กำหนดไว้ จึงอนุญาตให้วิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ดำเนินการขอเปลี่ยนสถานภาพจากวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัย โดยเสนอต่อทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2537 ซึ่งสำนักงานกิจการสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ทบวงมหาวิทยาลัยได้จัดพิธีมอบใบอนุญาตการเปลี่ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ในวันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2537

เครื่องหมายของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล มีเครื่องหมายประจำมหาวิทยาลัย ซึ่งเครื่องหมายมีลักษณะเป็นรูปวงกลม  มีส่วนโค้งภายในรอบวง 16 วงโค้ง ต่อเนื่องกัน ตอนบนเป็นชื่อ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ภาษาไทย ตอนล่างเป็นชื่อ VONGCHAVALITKUL UNIVERSITYภาษาอังกฤษ  ระหว่างชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีรูปดอกไม้สี่กลีบ เกสรกลมอยู่ทั้งสองด้าน ตรงกลางวงกลมมีรูปอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีและซุ้มประตูชุมพล มีเส้นโค้งก้อนเมฆอยู่เบื้องหลัง ด้านล่างวงกลม มีข้อความ จริยธรรม นำปัญญา  ซึ่งเป็นปรัชญาของมหาวิทยาลัย ดังรูป

 

ธงและสีประจำมหาวิทยาลัย

ธงและสีประจำมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เป็น สีแสด หมายถึง การมีสติปัญญาเป็นเลิศ และความรุ่งเรือง บริเวณกึ่งกลางธงมีตราเครื่องหมายของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

 

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย คือ ต้นแคแสด ซึ่งเป็นไม้ยืนต้นอยู่ในตระกูล Bignoniaceae ชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า Spathodea campanulata ออกดอกสีแสดเป็นช่อในฤดูหนาว

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย