วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย

ปรัชญา 

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล กำหนดปรัชญาการจัดการศึกษาว่า “จริยธรรม  นำปัญญา”  มีความหมายว่าการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล มุ่งบรรลุเป้าหมาย คือ ให้เป็นบัณฑิตเป็นผู้ที่มีความรู้  มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นคนดี มีความขยัน มีความซื่อสัตย์ ดำรงตนอยู่ในความประหยัด มีความอดทน   มีความรับผิดชอบ และมีความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงาน

ปณิธาน

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ผลิตคนดี มีคุณธรรม พัฒนาสังคม

วิสัยทัศน์ 

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จะเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนสร้างสรรค์นวัตกรรม ให้โอกาสทางการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตอย่างมีคุณภาพและพัฒนาหลักสูตรเพื่อตอบสนองต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2. สร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ

3. ให้บริการวิชาการสู่ชุมชนและสังคมเพื่อความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน

4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5. จัดระบบการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน

เอกลักษณ์

        มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลกำหนดเอกลักษณ์เป็น “คิดล้ำ ทำได้” (Think beyond : Achievement)

อัตลักษณ์ 

มหาวิทยาลัยกำหนดไว้คือ “นักปฏิบัติ ซื่อสัตย์ สู้งาน” ซึ่งสอดคล้องกับคุณลักษณะ 10 ประการของการผลิตบัณฑิตในอุดมคติของมหาวิทยาลัย

               การผลิตบัณฑิตในอุดมคติ  ให้มีคุณลักษณะ  10 ประการ คือ 

1. ขยัน                         การมาเรียนอย่างสม่ำเสมอ มีความตั้งใจในการเรียน

2. ซื่อสัตย์                      ไม่ลอกงานเพื่อน ไม่ทุจริตในการสอบ

3. ประหยัด                     การออมเงินไว้ใช้เมื่อจำเป็น

4. อดทน                       การอดกลั้นต่ออบายมุข และสิ่งเสพติด โดยไม่ยุ่งเกี่ยว

5. กตัญญูกตเวที               การรู้จักบุญคุณ การตอบแทนผู้มีพระคุณ

6. ระเบียบวินัย                การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

7. ประนีประนอม              การไม่ถือโทษโกรธเคือง การให้อภัย การยอมรับคำขอโทษ

8. รับผิดชอบ                   การเข้าเรียนตรงเวลา การส่งงานตามที่กำหนด

9. มีน้ำใจ                       การมีน้ำใจนักกีฬา การช่วยเหลือเพื่อนเมื่อมีปัญหา

10. มีอารมณ์ขัน               การยิ้มแย้ม การทักทาย การไม่เครียด การรู้จักปล่อยวาง

ค่านิยม มหาวิทยาลัย