สภามหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ