คณะพยาบาลศาสตร์

รับสมัครคณะพยาบาล

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ผู้ติดต่อประสานงาน : อาจารย์ อินทิพร ปักเคเต
เบอร์โทรติดต่อ 0872376221
ผู้ติดต่อประสานงาน : นางสาว กรรณิกา กองจันทร์ เบอร์โทรติดต่อ 0622010057
หลักสูตรประกาศณียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
ผู้ติดต่อประสานงาน : พันเอกหญิง ดร.กัลยา ไผ่เกาะ
เบอร์โทรติดต่อ 0894883245

กลุ่มไลน์งานประชาสัมพันธ์คณะพยาบาล

IMC:044009711 ต่อ 125 และ 209