คณะพยาบาลศาสตร์

รับสมัครคณะพยาบาล

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ผู้ติดต่อประสานงาน : อาจารย์ อินทิพร ปักเคเต
เบอร์โทรติดต่อ 0872376221
ผู้ติดต่อประสานงาน : นางสาว กรรณิกา กองจันทร์ เบอร์โทรติดต่อ 0903396590
หลักสูตรประกาศณียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
ผู้ติดต่อประสานงาน : พันเอกหญิง ดร.กัลยา ไผ่เกาะ
เบอร์โทรติดต่อ 0894883245
ผู้ติดต่อประสานงาน : อาจารย์สุมนทิพย์ บุญเกิด เบอร์โทรติดต่อ 00817895994
ติดตามข่าวสารจากคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จาก Line@swk5230r

กลุ่มไลน์งานประชาสัมพันธ์คณะพยาบาล
กลุ่มไลน์งานประชาสัมพันธ์คณะพยาบาล